Project

Studieopdracht mbt "de analyse van de noden aan innovatieondersteuning van de technologie-intensieve startende ondernemingen in Vlaanderen"

Code
179NV018
Looptijd
01-01-2008 → 30-04-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
high tech startups
 
Projectomschrijving

High tech starters worden vaak aanzien als belangrijke bron van waardecreatie, innovatie en tewerkstelling binnen een economie. Onderzoek toont echter aan dat slechts een beperkt percentage van deze starters instaat voor het belangrijkste aandeel in tewerkstellings- en welvaartscreatie. Heel wat hoogtechnologische starters groeien niet. De belangrijkste reden hiervoer blijkt te liggen in het feit dat deze starters moeilijk toegang hebben tot middelen, zoals financiële, technologische en menselijke middelen, die hen moeten toelaten te groeien. Als reactie hierop hebben heel wat overheden initiatieven gelanceerd om de toegankelijkheid van schaarse, maar broodnodige middelen voor starters te verhogen. In Vlaanderen hebben onder andere IWT en VIN een pakken van diensten en producten waarop onder andere hoogtechnologische starters beroep kunnen doen. Het IWT wenst een evaluatie te doen van de bestaande dienstverlening naar deze starters door na te gaan wat de noden van deze groep bedrijven zijn op het vlak van innovatie, en door na te gaan in welke mate de huidige instrumenten beantwoorden aan deze noden. In wat volgt leggen we uit hoe wij deze evaluatie wensen uit te voeren.

De doelstelling van deze studie is tweeledig: enerzijds moet inzicht verschaft worden in de innovatie-ondersteunende noden van hoogtechnologische starters, en anderzijds moet nagegaan worden in hoeverre deze noden matchen met het huidige aanbod.