Project

Gunning van het vooronderzoek in functie van de ontwikkeling van een instrument voor het meten van de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvang.

Looptijd
07-02-2011 → 07-05-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
pedagogische kwalitieiten
 
Projectomschrijving

Sinds Kind en Gezin de taak van het vroegere (federale) Nationaal werk voor Kinderwelzijn heeft overgenomen is er heel wat geïnvesteerd in de opvolging en bevordering van de pedagogische kwaliteit, onder meer door de invoering van de kwaliteitsschalen en daaruit afgeleide instrumenten als de KWAPOI, via zelfbeoordelingschalen zoals ZIKO en via de implementatie van het kwaliteitsdecreet.
Er bestaan echter lacunes in het kader van de overheidstaak inzake het monitoren van de kwaliteit van de kinderopvang. Sedert de beoordelingsschalen niet meer worden toegepast, wordt van overheidswege de kwaliteit hoofdzakelijk indirect bekeken. In Vlaanderen gebeurde een grootschalig onderzoek naar aanleiding van de nulmeting van ZIKO. Dat gebeurde echter vanuit één invalshoek. In tegenstelling tot andere landen (bijvoorbeeld Nederland) beschikken we niet over een comprehensief instrument dat alle relevante factoren beschouwt en waarmee periodiek onderzoek gedaan kan worden in de hele sector van de voorschoolse kinderopvang. Bovendien ontbreekt het perspectief van ouders momenteel, of is het gereduceerd tot het evalueren van de tevredenheid.
Om die reden vraagt Kind en Gezin een vooronderzoek dat duidelijkheid dient ter scheppen over het onderzoek dat nodig is om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat toelaat
- De pedagogische kwaliteit van de gehele formele voorschoolse kinderopvang te meten
- De basiskwaliteit te meten in functie van het behalen van een minimale norm