Project

Project "Ontwikkeling en toepassing van een sportverenigings-ondersteuningsmodel voor de sportverenigingen in Vlaanderen"

Code
174S05617
Looptijd
15-05-2017 → 14-05-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Sports and leisure management
  • Medical and health sciences
    • Sports sciences
    • Human movement and sports sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
sportverenigingen leiderschap motivatie management vrijwilligers
 
Projectomschrijving

Om te kunnen evolueren naar een sterke, duurzame, maatschappelijk geëngageerde sportvereniging moet de werking (het sportaanbod, de infrastructuur, het financiële, de administratie, .... ) eerst een goed basisniveauhalen. Het is niet de primaire doelstelling van deze opdracht om hierop in te zetten. Hiervoor bestaat reeds een ruim aanbod bij verschillende partners in het Vlaamse sportlandschap (VSF, Dynamo, sportfederaties, lokale besturen, VTS, Sportwerk Vlaanderen, ISB, private organisaties, ... ).

Dit project beoogt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van realistische, implementeerbare en wetenschappelijk gefundeerde methodiek(en)/vorm(en) van sportverenigingsondersteuning om het beleidsvoerend vermogen van sportverenigingen in. Vlaanderen te verhogen. Dit moet hen uiteindelijk beter in staat stellen om een analyse te maken van de eigen werking en de omgeving, een eigen strategisch beleid te ontwikkelen en de beschikbare competentie en capaciteit van de vereniging te verhogen om concrete beleidsthema's sneller en duurzamer te implementeren. Het moet sportverenigingen eveneens in staat stellen hun maatschappelijke rol volop op te nemen. De ontwikkelde vormen van sportverenigingsondersteuning focussen niet op het verhelpen van het symptomatische (basiswerking), maar op de onderliggende competenties en randvoorwaarden om in staat te zijn een strategische beleid te ontwikkelen en implementeren. Tijdens de uitvoering van het project is permanente kennisoverdracht belangrijk, maar zal er eveneens over gewaakt worden dat de ontwikkelde methodieken op duurzame wijze warden geimplementeerd binnen de sportsector, zodat deze na afloop van het project de verworven kennis en expertise op ruimere schaal over Vlaanderen kan uitrollen. De sportverenigingsondersteuning richt zich in eerste instantie op het bestuursniveau, maar om een succesvol beleid te implementeren is ook draagvlak nodig bij de belangrijkste stakeholders van een sportvereniging, namelijk sportbegeleiders, ouders/vrijwilligers en de sporters zelf. Oil zal dan ook in rekening gebracht worden bij de ontwikkeling van de hoger vermelde methodieken.

De ontwikkelde methodieken warden toegepast in een aantal piloot-sportverenigingen. Het flankerend onderzoek van UGent gaat na of er een significante vooruitgang is in de vooropgestelde doelstellingen.