Project

netwerkmodellering van ecosysteemdiensten

Code
180F2311
Looptijd
01-01-2012 → 31-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
ecosysteemdiensten
 
Projectomschrijving

Ecosysteemdiensten zijn de goederen en diensten die een ecosysteem levert en die een effect hebben op de welvaart/het welzijn van de maatschappij. Het concept van ecosysteemdiensten laat toe om de verschillende milieuproblematieken vanuit een meer geintegreerde visie-ontwikkeling te benaderen. Ecosystemen kunnen gelijktijdig impact hebben op water/management zoals beschermen tegen overstromen en denitrificatie, klimaatverandering door C-opslag, luchtkwaliteit, recreatie. Het integraal modelleren van ecosysteemdiensten omvat dus het kwanitatief of kwalitatief beschrijven van allerhande ecologische processen, zowel gerelateerd aan water- en landgebruik, en socio-economische processen. Al deze processen verschillen in de mate van ruimtelijk detail, complexiteit en kennisniveaus.
Voorbeelden van integrale netwerkmodellen die kunnen omgaan met deze verschillende niveaus van informatie zijn bayesian belief networks. fuzzy cognitive maps en systeem dynamische modellen. Het doctoraat zal zich richten op het uitbouwen van dergelijke modellen in de Vlaamse context. Meerbepaald zal ingezoomd worden op bayesian belief networks die ruimtelijk expliciet worden toegepast, door ze in te bedden in een GIS-gebaseerde omgeving, waardoor scenarios binnen een stroombekken of regio ruimtelijk gedifferentieerd kunnen doorgerekend worden. Op die manier kan een inzicht verkregen worden in de relaties tussen water, landgebruik, ecosystemen en hun economische gevolgen, zodat duurzamere opties kunnen uitgewerk en onderbouwd worden.