Project

LED Water 2016

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
LED Water
 
Projectomschrijving

Slnds 1 januari 2016 is Vlakwa een afdeling van VITO . Deze samenwerking kadert blnnen de werking van Vlakwa .Vlakwa bundelt diverse (water)actoren in Vlaanderen en heett als operationele doelstelllngen:

  1. noden- en nieuwewaardenketens-detectie en hieraan gekoppelde innovaties en projecten initieren;
  2. als lntermediair de samenwerking in toegepaste, complementa1re, en vraaggedreven onderzoeks-& ontwlkkelings- & innovatieactiviteiten ondersteunen;
  3. demonstratieprojecten initieren en ondersteunen;
  4. nationale en Internationale waterkennis en - ervaring verzamelen en versprelden, en de valorisatle ervan ondersteunen;
  5. strategische adviesondersteuning verlenen en coordineren;
  6. signaleren en creeren van nieuwe kansen voor innovatie binnen Europese en internationale programma's;
  7. samenwerkingsverbanden rand innovatie en valorisatie opzetten.

Een van de instrumenten om bovenstaande doelstellingen, en meer in het bijzonder binnen doelstellingen 5 en 7, "LED-waternetwerk ultbouwen en ondersteunen zodat KMO's maximaal beroep kunnen doen op een laagdrempelige manier op kennis aan hogescholen (adhv kleine (orienterende ) labotesten, bachelor- en masterproeven, ... )", te kunnen reallseren, is de verderzetting van de LED-werking op het gebied van watertechnologie. LED staat voor Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum en werd geconcipieerd in het kader van een EFRO 02-dossier, waarbij in heel diverse domeinen LED's werden lngebed in de West-Vlaamse hogescholen. Deze hebben tot doel eerstelijns hulp te bieden aan bedrijven, en in het bijzonder micro-ondernemingen, en non-profit organlsaties te adviseren, te informeren en te begeleiden bij de implementatie van (nieuwe) technologieen en methodieken. De LED werking wordt momenteel verder gezet met financlele steun van de POM West-Vlaanderen en globale ondersteuning van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Innovatiecentrum.

UGENT beschikt, mede vanuit de Masteropleidingen In de Industrlele Wetenschappen Biochemie, Chemie en Milieukunde en de onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Industriele Biologische Wetenschappen over de specifieke expertise op het vlak van watertechnologie om doelstelling 5 en 7, en in het bljzonder de LED-werking, te kunnen realiseren. UGENT kan bovendien een uitgebreid trackrecord voorleggen in het opzetten van dlenstverlening naar en toegepaste onderzoeksprojecten met o.a. KMO's en heeft in het kader van voormeld EFRO D2-dossier en in het kader van de Vlakwa LED-werking (perlode januari 2011-december 2015) reeds met succes een LED-werking op het vlak van o.m. watertechnologie uitgebouwd.

UGENT stelt deze opgedane ervaringen incl. de resultaten en bedrijfscases van de LED-werking 2008-2015 ter beschikking van Vlakwa en gebruikt deze als basis om een verdere LED-werking op het vlak van watertechnologie uit te bouwen ten behoeve van Vlakwa. Deze specifieke LED-werking wordt volledig ingeschreven in de globale strategie en specifieke doelstellingen van Vlakwa.