Project

Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de endo-, epi- en hyperbenthische fauna en visfauna van zachte substraten en het pelagiaal - 2023

Code
12U7823
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
Trefwoorden
windparken op zee macrobenthos sediment
 
Projectomschrijving

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2004 (zoals gewijzigd door het KB van 28 september 2008, 8 februari 2011 en 20 maart 2014) werd er een zone aangeduid in de Belgische zeegebieden voor de productie van elektriciteit. Projectontwikkelaars dienen een milieuvergunning aan te vragen voor de bouw en exploitatie van installaties om elektriciteit op te wekken.

Negen projecten hebben in deze zone een domeinconcessie en een milieuvergunning verkregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark. Van Zuid naar Noord: Norther, C-Power, Rentel, Northwind, Seastar, Nobelwind, Belwind, Northwester II & Mermaid.. Alle parken zijn sinds eind 2020 operationeel.

Krachtens die besluiten en het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, worden toezichtsprogramma’s en permanente onderzoeken naar milieueffecten uitgevoerd door, of in opdracht van, de BMM, op kosten van de houder van de vergunningen of machtigingen. Hierin wordt een monitoring van de effecten van de gemachtigde en vergunde activiteiten op het benthos en de visfauna van zachte substraten voorzien.

De doelstellingen van deze monitoring zijn: (1) het bepalen van de toestand van de macrobenthische endofauna (macrobenthos) van zachte substraten in de concessiegebieden van de vergunde projecten, en (2) het identificeren van de eventuele effecten van de exploitatie van windmolenparken.
Binnen de basis-monitoring wordt aandacht besteed aan:
- de impact van de exploitatie van de windmolenparken op het macrobenthos evan zachte substraten (hoe sterk worden het benthos door de windmolenparken verstoord/aangetast, verlies van biotoop, verlies of aantrekking van organismen?);
- het herstel van het benthisch ecosysteem van zachte substraten na installatie van de windmolenparken (welke dynamische evenwichtstoestand wordt bereikt na hoeveel tijd?);
- de effecten van de uitsluiting van sleepnetvisserij en eventuele wijziging substraattype als gevolg van gewijzigde stromingspatronen;
- de mogelijke effecten van de nieuw gekoloniseerde harde substraten op het endobenthos van de zachte substraten;
- de effecten rond de windmolenparken veroorzaakt door een potentiële concentratie van visserijactiviteiten langs de rand van de parken