Project

Tussentijdse evaluatie van de proeftuinen sport binnen het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

Code
174R00110
Looptijd
09-07-2010 → 30-11-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
jeugdwerk
 
Projectomschrijving

Concreet betekent dit voor de periode 2008-2012 dat 5 thema's binnen de proeftuinen sport worden onderwopren aan een evaluatie. Het betreft hier:
- Proeftuinen brede school die zich richten op een verhoogde sportparticipatie van alle kinderen en jongeren en een betere doorstroming naar life-time sport door sport- en spelactiviteiten aan te bieden op school en in interscolair verband.
- Proeftuinen verenigingsondersteuning die een duurzame professionalisering en kwaliteitsverbetering, zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, van de sportclubs tot doel hebben.
- Proeftuinen buurtsportbegeleiders die instaan voor de opleiding, vorming en tewerkstelling van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon-en leefomgeving stimuleren.
- Proeftuinen Open Stadion die profvoetbalcluns stimuleren tot het opnemen van een kwaliteitsvol en duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement in de buurt of stad waar ze werken.
- Proeftuinen Sport in Grootsteden waarbij sportclubs uit Antwerpen, Gent en Brussel worden versterkt om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen ten opzichte van jongeren en hun ouders, die door een cumul aan factoren behoefte hebben aan een breed ondersteuningspakket
In het kader van de voortgangscontrole zal in deze tussentijdse evaluatie nagegaan worden in welke mate de bovenstaande projecten binnen de proeftuinen sport de overeengekomen concrete doelstellingen realiseren. Deze doelstellingen worden enerzijds bepaald door globale decretale criteria en anderzijds zijn er specifieke doelstellingen gesteld in de concrete overeenkomsten tussen de verschillende initiatiefnemers en de bevoegde minister.
Ten slotte zal er ook onderzocht worden in welke mate de verschillende projecten binnen de proeftuinen efficiënt, effectief, duuzaam en professioneel zijn. Waar mogelijk dient ook gepeild te worden naar de meerwaarde voor de sportsector en naar de effecten op lange termijn.