Project

Ontwikkeling van ecologische modellen als beslissingsondersteunend instrument bij de opmaak van Waterbeheerplannen

Code
174D00113
Looptijd
01-02-2013 → 30-11-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
waterbeheerplannen
 
Projectomschrijving

In uitvoering van de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid is de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen reeds opgemaakt. Tegen 2015 dient hiervan een herziening van de analyses en het maatregelenprogramma te gebeuren om te komen tot de tweede generatie waterbeheerplannen. Gezien de finaliteit van de kaderrichtlijn (goede ecologische toestand) is het van belang om acties te kunnen formuleren die gericht zijn op het verbeteren van de biologische kwaliteitselementen (BKE), maar ook het effect op de ecologische toestand te kunnen inschatten. Binnen deze opdracht wordt gewerkt aan een instrument dat in twee stappen hiertoe kan bijdragen. Enerzijds wordt gestreefd naar het inzichtelijk verwerken van de beschikbare gegevens om de belangrijkste knelpunten ter verbetering van de BKE gebiedsgericht te kunnen duiden. Dit is het verklarend luik binnen de opdracht, waartoe een kennistabel per type waterloop opgesteld wordt op schaal Vlaanderen. In een voorspellend luik bij de opdracht wordt voor een aantal proefgebieden in Vlaanderen een ecologische model uitgewerkt dat in staat moet zijn om het effect op de BKE van bepaalde voorgenomen acties in te schatten.