Project

Zelfregulerend leren in het lager onderwijs: een studie naar de onderlinge verbanden tussen kenmerken op leerling-, leraar- en schoolniveau.