Project

Ontwikkeling en evalueren van eradicatiestrategieën voor Brachyspira Hyodysenteriae op geïnfecteerde varkensbedrijven

Code
160L91B15
Looptijd
15-01-2016 → 14-01-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
geïnfecteerde varkensbedrijven
 
Projectomschrijving

De algemene onderzoeksvraag bestaat erin na te gaan in welke mate de controle van Brachyspira hyodysenteriae (B. hyoinfecties kan verbeterd worden in de Belgische varkenshouderij teneinde de economische verliezen voor de sector en het gebruik van antimicrobiele middelen te verminderen. De specifreke objectieven zijn:

  1. Nagaan in welke mate B. hyodysenteriae kan geelimineerd worden van ge'infecteerde bedrijven, en welke daartoe de meest efficiente methoden zijn,
  2. Nagaan hoe B. hyodysenteriae-vrije bedrijven vrij kunnen biijven van de infectie, en weike hierbij de voornaamste preventieve maatregelen zijn,
  3. Nagaan hoe B. hyodysenteriae infecties op sectorniveau zouden kunnen gecontroleerd worden

Het project zal resulteren in praktische richtlijnen voor varkenshouders en dierenartsen om ge'infecteerde bedrijven vrij tekrijgen van B. hyodysenteriae en om vrije bedrijven vrij te houden. Het zal tevens bijdragen tot voorstellen voor een bestrijdingsprogramma op sectorniveau.

Het onderzoek vereist een multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers van verschillende laboratoria en/of departementen met expertise in de bedrijfsdiergeneeskunde, veterinaire epidemiologie en microbiologie. De objectievenvan het onderzoek zullen worden uitgewerkt in vier werkpakketten (WP1-WP4).