Project

Opstellen en toepassen van een methodologie voor het bepalen van de hoeveelheid grondwater dat op duurzame wijze kan gewonnen worden (contingent) uit een grondwaterlichaam

Code
174P0509
Looptijd
01-12-2009 → 28-02-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
grondwaterwinning
 
Projectomschrijving

De opdracht heeft tot doel een methode te ontwikkelen waarmee kan afgeleid worden hoeveel grondwater op een duurzame wijze kan gewonnen worden (contingent) uit een grondwaterlichaam, of een deel ervan, zodat aan de doelstellingen van de KRW (Europese Kaderrichtlijn Water) wordt voldaan.
De stroomgebiedsbeheerplannen van Schelde en Maas (in openbaar onderzoek) vermelden in hun actieprogramma's dat voor de verschillende grondwaterlichamen (die in een slechte kwantitatieve toestand verkeren) grondwatercontingenten zullen bepaald worden. Een methodiek voor het opstellen van deze contingenten is echter nog niet vastgelegd.
Een uitvoerige beschrijving van mogelijke methodes moet opgesteld worden (literatuurstudie). De voor Vlaanderen best beschikbare methode moet uitgewerkt worden waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan flexibiliteit en schaalafhankelijkheid van de methode.
Om de methode te evalueren moet ze toegepast worden op twee grondwaterlichamen waarbij contingenten voor de verschillende ruimtelijke schaalniveaus worden berekend. Op deze manier kan afgeleid worden op welke wijze met de contingenten moet omgegaan worden. Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de contingenten moeten opgemaakt worden.
Een gevoeligheidsanalyse van bepaalde socio-economische randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de maximaal toelaatbare verlaging in een bepaald gebied, moet eveneens uitgevoerd worden.
Bij het ontwikkelen van de methode moeten de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (art 4 en bijlage 5) voor grondwater als absolute randvoorwaarde beschouwd worden.
De opdracht omvat 4 deelopdrachten:
Deelopdracht 1: Het opstellen van de methodiek;
Deelopdracht 2: Het toepassen van de methode op twee grondwaterlichamen;
Deelopdracht 3: gevoeligheidsanalyse van de socio-economische randvoorwaarden berekend voor de twee grondwaterlichamen;
Deelopdracht 4: Eindrapportage en niet technische samenvatting.