Project

Discoursanalyse rond klimaatkwesties

Code
365W03420
Looptijd
01-06-2020 → 31-05-2021
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Conservation and biodiversity
  • Social sciences
    • Environment policy
    • Research, science and technology policy
Trefwoorden
discoursanalyse controverses klimaat
 
Projectomschrijving

Klimaatverandering stelt ons als samenleving voor een aantal fundamentele keuzes, wat leidt tot heel wat maatschappelijk debat. Zo bestaat er onder andere onenigheid over effecten, oorzaken en verbanden tussen onze consumptie- en productiepatronen, over de beste klimaatstrategieën en -maatregelen die kunnen gevolgd worden binnen bepaalde sectoren, en over hoe de kosten en baten verdeeld zouden moeten worden binnen de samenleving. Dit onderzoek spitst zich toe op dit soort duurzaamheidscontroverses, en probeert de verschillende maatschappelijke posities hieromtrent in kaart te brengen.

Meer concreet richt dit project zich op drie centrale controverses. Deze hebben betrekking op luchtvaart (is vliegen nog verantwoord?), vleesproductie- en consumptie (vlees of geen vlees?) en de industriële transitie (is waterstof de toekomst?). Op basis van een discoursanalyse van de maatschappelijke posities omtrent deze controverses proberen we zowel een beter beeld te krijgen van de techno-wetenschappelijke standpunten (welke technologieën zijn nodig voor de transitie?) als de onderliggende wereldbeelden (in welke wereld willen we level? Welke waarden worden naar voor geschoven, en hoe worden deze ingevuld?) waarop de posities geënt zijn. Een discours wordt hier begrepen als een gedeelde manier om de wereld of een kwestie te benaderen. Informatie wordt dan op eenzelfde manier verbonden, geïnterpreteerd en vertaald in coherente verhalen.

In de analyse van de conflicterende argumenten, belangen, aannames, wereldbeelden en coalities wordt in dit onderzoek telkens gefocust op het debat in België. Dergelijke analyse zal de verschillende controverses niet meteen beslechten, maar kan wel het democratisch debat stimuleren en de kennis van verschillende maatschappelijke standpunten inzake deze controverses vergroten.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met onze partners bij het Centre D'Etudes du Développment Durable (CEDD) van de Université Libre de Bruxelles (ULB). De betrokken onderzoekers zijn Prof. Dr. Tom Bauler, Dr. Romain Weikmans en Dr. Marine Lugen.