Project

Duurzame techno-economische oplossingen voor de agrarische waardeketen

Acroniem
AgroCycle
Code
41N01216
Looptijd
01-06-2016 → 31-05-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
landbouwafval
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De aanhoudende bevolkings- en consumptiegroei stuwt de wereldwijde vraag naar voedsel, waarbij de landbouwactiviteit gelijke tred houdt. Europa heeft een groot probleem met landbouwafval en produceert jaarlijks zo'n 700 miljoen ton afval. Er is een dringende behoefte en een enorme kans om het efficiënte gebruik van landbouwafval, bijproducten en bijproducten (AWCB) aan te pakken om duurzame waardeketens in de landbouw- en verwerkingssectoren tot stand te brengen. Als zodanig zal AgroCycle laagwaardig landbouwafval omzetten in zeer waardevolle producten, waardoor tegen 2020 een toename van 10% in afvalrecycling en valorisatie wordt bereikt. Dit zal worden bereikt door een gedetailleerd en holistisch begrip van de afvalstromen te ontwikkelen en een belangrijk aantal afvalstromen te testen. utilisatie/valorisatie trajecten.

 
Rol van UGent
UGent is coördinator van WP3 van het project. Het doel van dit WP is het ontwikkelen en evalueren van de effectiviteit en impact van bestaande en nieuwe biomeststoffen uit gewasresten, dierlijk afvalwater en afvalwater van bio-energie. Om deze doelstelling te bereiken, zal dit WP het bemestingspotentieel kwantificeren van landbouwafvalmaterialen (stro, gewas- en dierresiduen, rijstzemelen, enz.), inclusief nieuwe bio-meststoffen, en de impact op de bodemkwaliteit en de organische koolstofvoorraden in de bodem; de milieueffecten evalueren van landbouwafvalmaterialen, inclusief nieuwe bio-meststoffen, vooral op de waterkwaliteit; aanbevelingen en richtlijnen formuleren voor landbouwpraktijken met betrekking tot het gebruik van nieuwe bio-meststoffen. De UGent zal in het bijzonder bijdragen i) in de karakterisering van de AWCB met betrekking tot de beschikbaarheid van nutriënten op korte en middellange termijn, in het bijzonder de beschikbaarheid van stikstof; ii) in het schatten van de bijdrage van AWCB aan koolstofvastlegging in de bodem en broeikasgasbudgetten; iii) in het modelleren van het risico op nutriëntenverliezen (stikstof en fosfor) naar grond- en oppervlaktewater bij toepassing van AWCB.