Project

Gecombineerde verwerking van huishoudelijk afvalwater en afvalstromen: opschaling van vergistingsprocessen.

Code
180E5610
Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
huishoudelijk afvalwater
 
Projectomschrijving

In dit project wordt onderzocht hoe het opconcentreren van huishoudelijk afvalwater met organische afval- of nevenstromen de energie-efficiëntie van waterzuiveringsinstallaties kan verhogen. De aanpak zou zelfs kunnen leiden tot een energieproductie bij het zuiveren van aangerijkt afvalwater.

Doelstellingen

In Vlaanderen is alle infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater reeds aanwezig en gebaseerd op actief slibsystemen. Een volledige ommezwaai in zuiveringsconcept is op korte termijn niet haalbaar. Hier moet dus eerder gekeken worden naar mogelijkheden om de bestaande systemen te optimaliseren. Door covergisting van organische afvalstromen in de slibdigestoren, kan de geproduceerde hoeveelheid biogas verhoogd worden en zou een energieneutraal systeem bekomen kunnen worden. Elders in de wereld, zijn de uitdagingen groot om snel groeiende en/of nieuwe steden van de nodige infrastructuur te voorzien voor afvalwaterzuivering, afvalophaling en
–verwerking. Hier kan bij het uitwerken van de stedelijke ontwikkelingsprojecten wel aan nieuwe concepten gedacht worden voor gecombineerde behandeling van afvalwater en afvalstromen. Om te komen tot een correcte dimensionering en kosteninschatting zijn uiteraard langere termijntesten op grotere schaal essentieel. Dit project beoogt dan ook het testen op grotere schaal (demonstrator) van de SewagePlus aanpak, die slaat op de gecombineerde zuivering van afvalwater en afvalstromen met een centrale rol voor fermentatieve processen. Zowel voor de regionale als de internationale piste, is aanvoer van organische stromen nodig. Daarom zal eerst een voorstel gedaan worden van de stromen die getest kunnen worden. Verder zullen verschillende technieken voor opconcentrering van rioolwater onderzocht worden. Tot slot worden verschillende aanvoerscenario’s van organische stromen geëvalueerd. Het onderzoek voor de Vlaamse situatie met bestaande waterzuiverings-infrastructuur zal zich toespitsen op de optimalisatie van het codigestieproces. Omdat slibvergisting al grootschalig toegepast wordt, zullen de covergistingstesten op pilootschaal worden uitgevoerd. Voor nieuwe infrastructuur, wordt gewerkt rond de opschaling van de eerste stap van het SewagePlus concept, namelijk een zure fermentatie. Finaal worden een aantal scenario’s voor de SewagePlus aanpak vastgelegd waarvan het energieverbruik, de milieu-impact, enz. vergeleken wordt met de conventionele rioolwaterzuivering via Life Cycle Assessment (LCA). Het scenario dat als beste uit de LCA naar voren komt, zal in finaal gedimensioneerd worden voor een industriële toepassing.