Project

Geofysisch onderzoek en interpretatie geotechnische onderzoek bodem buitenzijde haven Zeebrugge en sediment stortlocaties S1 in het kader van Vlaamse baaien

Looptijd
14-11-2016 → 13-11-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
Vlaamse baaien
 
Projectomschrijving

De opdracht is tweeledig en omvat in een eerste dee! de uitvoering van seismische metingen in functie van de detailkartering van de lithologie en stratigrafie van het Kwartair, Neogeen en de top van het Paleogeen ter hoogte van de buitenzijde van de haven van Zeebrugge. Hierbij warden specifieke technieken en methoden toegepast die resulteren in een beeld van de lagenopbouw, voor zover mogelijk oak in de zones met natuurlijk gas, voorheen beschouwd als zones met seismische nulpenetratie. Aanvullend wordt de lagenopbouw van de huidige en de voormalige stortlocatie 51 door middel van seismiek in kaart gebracht. De verwerking van de meetresultaten en rapportage ervan is inbegrepen in deze fase. Op basis van de resultaten van de seismische campagne t.h.v. Zeebrugge en 51 wordt een voorstel van geotechnisch onderzoek voor beide sites opgemaakt.

Het tweede deel omvat de uitvoering van geologisch en paleolandschappelijk onderzoek ter hoogte van de haven van Zeebrugge en 51 waarbij de resultaten van fase een aangevuld warden met resultaten van geotechnisch onderzoek (boringen, sonderingen en onderzoeksverrichtingen op de bekomen grondstalen). De uitvoering van de boringen en sonderingen maakt geen dee! ult van onderhavige opdracht.

Doelstelling van dit tweede deel is voor Zeebrugge enerzijds de realisatie van een gedetailleerd geologisch digitaal ondergrondmodel van het gebied buiten de haven van Zeebrugge binnen de grenzen van het project Vlaamse Baaien t.h.v. Zeebrugge. Hierbij is kennis en ervaring in de interpretatie van de geologie van het Belgisch Continentaal Plat essentieel ten einde alle onderzoeksgegevens correct te kunnen evalueren en te koppelen aan resultaten van onderzoeksverrichtingen net buiten het beschouwde gebied. Anderzijds beoogt het tweede dee! het verkrijgen van sterk verbeterde inzichten in de paleolandschappelijk opbouw en de evolutie ervan ter hoogte van de buitenzijde van de haven van Zeebrugge. Er wordt nagegaan of er potentieel archeologisch waardevolle elementen aanwezig zijn.

Er wordt voor Zeebrugge een Voxel-model1 opgemaakt van de ondergrond waarbij alle geotechnische en chemische kenmerken die bekomen werden uit analyse van de boorkernen uit het geotechnisch onderzoek gebundeld warden in driedimensionale ru imtelijke eenheden (volumecellen) met een horizontale resolutie van mlnimaal 100 m x 100 m (indien mogelijk SO x SO m) en een verticale resolutie van 0,5 m. Dit model maakt het mogelijk om de verschillende geotechnische kenmerken te bevragen en zones met gel ijke eigenschappen te identificeren en te kwantificeren. Tevens za l een ruimtelijk beeld bekomen warden van de milieuhygienische kwaliteit (op basis van de chemische kwaliteit) in functie van de sedimentkwaliteitscriteria van BMM voor het storten van de baggerspecie in de Noordzee.

Voor de site 51 wordt op basis van de resultaten van geotechnisch onderzoek een digitaal model van de stortplaats opgemaakt, gesteund op de korrelverdeling van het materiaal (dSO). Dit model maakt het mogelijk volumes sediment te bepalen met gelijke dSO-kenmerken. Op basis van deze gegevens kan beslist warden of het materiaal aangewend kan warden voor hergebruik als grondstof voor de realisatie van bv. eilanden voor de Belgische kust.