Project

controle van biofilmvorming in de productieomgeving om een langere shelf-life te kunnen garanderen

Acroniem
KILLFILM
Code
HWB179P06814
Looptijd
01-04-2014 → 31-03-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
biofilm
 
Projectomschrijving

KILLFILM KILLFILM: controle van biofilmvorming in de productieomgeving om een langere shelf-life te kunnen garanderen. IWT - VIS - 130495 + Flanders Food

Het vermogen van veel micro-organismen om zich op een oppervlak vast te zetten en zodoende een biofilm te vormen
zorgt in veel industrieen, en ook in de voedingsindustrie, voor de nodige microbiele problemen. Groei van pathogenen
en bederftlora op wanden van processing apparatuur onder vorm van biofilrnen kan aanleiding geven tot persisterende
bronnen van besmetting, die vaak zeer moeilijk of niet te verwijderen zijn door normale reinigings- en
desinfectieprocedures.
Uit bilateraal onderzoek uitgevoerd voor meerdere voedingsbedrijven blijkt dat de aanwezigheid van dergelijke
biefilmen een directe invloed kan hebben op de houdbaarheid van levensmiddelen. De meeste voedingssectoren
hebben last van deze typische nabesmettingen, die met de regelmaat van de l<lok terug de kop opsteken met een
verko11ing van de shelf life tot gevolg. Bacterieel bederf is een belangrijk oorzaak van productieverlies voor de
voedingsindustrie. Bed.erf gaat vaak hand in hand met de aanwezigheid van pathogenen gevaarlijk voor de
volksgezondheid en met eventueel sterke imagoschade voor het bedrijf of merk in kwestie.
Uit recente literatuur blijkt dat biofilmen veel meer clan de vrij voorkomende micro-organismen {planktonische microorganismea)
verantwoordelijk zouden zijn voor deze persisterende besmettingen. Ze worden voornamelijk
aangetroffen in slicingmachines, dicingmachiues, verpakkingsmacbines, doseer- en a:fvulapparatuur, pompen en
mengapparatuur en dit zowel op roestvrij staaloppervlakten als elastomeren (rubbers) en plastics. Deze niet-rnetaal
materialen worden daamaast ook vaak aangetroffen in transportbanden, containers, dichtingen en snijtafels.
Het KILLFILM-project past binnen de thematische prioriteit 'Kwaliteit' en de strategische innovatieagenda
'Microbiologische kwaliteit en veiligheid', 'Houdbaarheid' en 'Hygiene (reioiging en desinfectie)' van Flanders'
FOOD. Daamaast vallen biofilms ook binnen de thematische prioritetien van het SAFE consortium

De maatschappelijke uitdagingen situeren zich o.a. op vlak van duurzaamheid (voedselzekerheid, voedselverliezen)
en de relatie tussen voeding en gezondheid.
Het project is een samenwerking tussen Flanders' FOOD en het de Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit
Industriele Wetenschappen, departement Moleculaire en Microbiele Systemen, campus KAHO St. Lieven te Gent als
hoofduitvoerder. De Universiteit Gent (UGENT, Vakgroep Industriele Biologische Wetenscbappen, Laboratorium
voor Voedingsmicrobiologie en -Biotechnologie en V akgroep Biochemie en Microbiologie, Laboratorium voor
Microbiologie), bet Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO, Departement Technologie en Voeding,
Eenheid Voedselveiligheid) en de Katholieke Universiteit Leuven (S&P Group, Centre of Microbial and Plant
Genetics) treden op als medeuitvoerders.
Bij indiening is er een engagement van 11 bedrijven (5 KMO's en 6 GO's), atkomstig uit diverse sectoren
(voedingsindustrie (8, waarvan 3 KMO's), bedrijven gespecialiseerd in aanmaak van reinigingsmiddelen en
desinfectentia (2), diensverlenende sector (1), die bereid zijn tot deelname aan de gebruikersgroep, casestudies en
zullen cofinancieren.