Project

Afstemmen van Meertalige Informatievoorziening op Communicatienoden in de Asielopvang (AMICA)

Acroniem
AMICA
Code
41M05620
Looptijd
01-01-2020 → 30-06-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Discourse analysis
    • Sociolinguistics
Trefwoorden
asielcentra etnografisch onderzoek linguïstische kwetsbaarheid meertalige communicatie multimodaliteit
 
Projectomschrijving

Dat een goede communicatie een verschil kan maken, wordt vaak onderschat in contexten van asiel en migratie, waar andere prioriteiten (dan taal) spelen. Dit is ook heel voelbaar in de opvang van verzoekers om internationale bescherming, waar meertaligheid veeleer regel is dan uitzondering.

Dienstverleners proberen zich te redden met de talige middelen die ze hebben om de nodige informatie en ondersteuning te bieden, maar die zijn vaak onvoldoende afgestemd op de complexe communicatienoden die de asielopvang kenmerken. Vooral verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel, zoals laaggeletterden of sprekers van zeldzame talen, krijgen hierdoor geen of beperkte toegang tot informatie waar ze recht op hebben, wat hun kwetsbaarheid doorheen het opvangtraject nog groter maakt.

Het voorgestelde project wil een beter inzicht verwerven in de communicatienoden van verzoekers om internationale bescherming in de opvang en deze inzichten aanwenden om een meer gerichte meertalige informatievoorziening te ontwikkelen voor deze doelgroep. Het project richt zich op de intakefase van verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel. Hiertoe stelt het project de volgende drie doelstellingen voorop:

  • Het inventariseren (op basis van etnografisch veldonderzoek: interviews, focusgesprekken en observaties) van de communicatienoden van verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel en het nagaan in hoeverre de bestaande (meertalige) informatievoorziening hierop een oplossing biedt. Daarnaast wordt ook nagegaan welke informatiekanalen verzoekers zelf gebruiken om informatie binnen hun eigen netwerken te verspreiden.
  • Het ontwikkelen van een taalregistratie-tool waarmee de taalkennis en -noden van verzoekers op een laagdrempelige en snelle manier kunnen worden achterhaald zodat informatievoorziening beter kan worden afgestemd op deze doelgroep.
  • Het ontwikkelen en testen van meertalige audiodescripties en video-animatiescripts die verzoekers informatie verschaffen tijdens intakes;
  • Het informeren en empoweren van dienstverleners op basis van workshops rond het inzetten van communicatietools.