Project

Procesevaluatie van de implementatie van Signs of Safety binnen de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten Jeugdrechtbank en exploratie van betekenisvolle uitkomsten bij betrokken stakeholders

Code
174K06721
Looptijd
15-04-2021 → 14-04-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Child welfare
    • Family support
    • Orthopedagogical interventions
    • Parenting support
Trefwoorden
methoden jeugdhulp intereventies Signs of Safety implementatie
 
Projectomschrijving

Uit eerder implementatieonderzoek blijkt het belang van een modelgetrouwe en breed ondersteunde implementatie in functie van uitkomsten en impact op lange termijn. Men werkt in Vlaanderen intussen 5 jaar vanuit Signs of Safety (SofS), maar het is niet duidelijk in welke mate en op welke wijze dit juist gebeurt. Dit onderzoek is dan ook gericht op het evalueren en zo nodig bijsturen van dit implementatieproces. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste zal een omvangrijke procesevaluatie beter inzicht geven in het implementatie- en veranderingsproces binnen de OSD en wat de factoren zijn die dit proces kunnen faciliteren. Ten tweede zullen een aantal zichtbare uitkomsten van de implementatie voor consulenten en betrokken cliënten en hun netwerk in kaart gebracht worden. Uiteindelijk willen we op basis van de onderzoeksbevindingen een programmatheorie vooropstellen die de proces- en uitkomstenevaluaties op lange termijn binnen de OSD kan onderbouwen. Het OSD zal tools aangereikt krijgen waarmee zij zelf verder het implementatieproces kunnen opvolgen op lange termijn (deliverable: programmatheorie), alsook de uitkomstenevaluatie.