Project

Process evaluation of the implementation of Signs of Safety in youth care and exploration of preliminary findings among core stakeholders

Code
174K06721
Duration
15 April 2021 → 14 April 2022
Funding
Regional and community funding: various
Research disciplines
  • Social sciences
    • Child welfare
    • Family support
    • Orthopedagogical interventions
    • Parenting support
Keywords
youth care interventions methods Signs of Safety implementation
 
Project description

Uit bovenstaande en ook uit eerder implementatieonderzoek blijkt het belang van een modelgetrouwe en breed ondersteunde implementatie in functie van uitkomsten en impact op lange termijn. Men werkt in Vlaanderen intussen 5 jaar vanuit SofS, maar het is niet duidelijk in welke mate en op welke wijze dit juist gebeurt. Dit onderzoek is dan ook gericht op het evalueren en zo nodig bijsturen van dit implementatieproces. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste zal een omvangrijke procesevaluatie beter inzicht geven in het implementatie- en veranderingsproces binnen de OSD en wat de factoren zijn die dit proces kunnen faciliteren. Ten tweede zullen een aantal zichtbare uitkomsten van de implementatie voor consulenten en betrokken cliënten en hun netwerk in kaart gebracht worden. Uiteindelijk willen we op basis van de onderzoeksbevindingen een programmatheorie vooropstellen die de proces- en uitkomstenevaluaties op lange termijn binnen de OSD kan onderbouwen. Het OSD zal tools aangereikt krijgen waarmee zij zelf verder het implementatieproces kunnen opvolgen op lange termijn (deliverable: programmatheorie), alsook de uitkomstenevaluatie.