Project

Fase I/II klinisch onderzoek over autologe kanker-testis antigeen gerichte dendritische cel immunotherapie (TriMixDC) voor patiënten met inoperabele voorbehandelde colorectale kanker