Project

Nascholingsproject op initiatief van de Vlaamse regering 2014-2015: beter leren door breed evalueren.

Code
110S1214
Looptijd
01-09-2014 → 31-08-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
breed evalueren
 
Projectomschrijving

Het is de bedoeling om schoolactoren competenter te maken in breed evalueren in de klaspraktijk, en om de principes hiervan vertaald te zien in het evaluatiebeleid van de school. Daarnaast willen we - waar mogelijk en wenselijk - expliciet de link leggen met het in kaart brengen van talige competenties en het talenbeleid op school.
Breed evalueren betekent voor ons een breed beeld krijgen op leerlingen zodat leerkrachten, en bij uitbreiding andere onderwijsactoren, leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Breed evalueren betekent dus kijken naar een leerling in zijn geheel, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, in kaart gebracht door verschillende evaluatie-instrumenten, door verschillende evaluatoren, in verschillende contexten geobserveerd en op verschillende momenten. Breed evalueren bevordert de zelfreflectie bij zowel leerlingen als leerkrachten. Het stelt hen in staat om via feedback het eigen leerproces en de eigen lesaanpak mee in handen te nemen en bij te sturen. Breed evalueren bevordert bovendien de communicatie tussen verschillende onderwijsactoren (leerling, leerkracht, ouders, …) over het leerproces van een leerling. Wij trekken ten volle de kaart van breed evalueren omdat we zo:
- via screening de (talige) diversiteit onder leerlingen in kaart kunnen brengen en ten volle benutten om dan ook gepaste maatregelen kunnen nemen op maat van de leerling;
- evalueren zien als een middel om tot leren te komen;
- de leerling centraal zetten in het leerproces;
- interesses van leerlingen aanspreken om zo tot natuurlijker en diepgaander leren te komen;
- inspelen op individuele competenties en verder bouwen op reeds aanwezige kennis (in de breedste zin van het woord, dus ook op vroegere ervaringen e.d.) om het leerproces te optimaliseren;
- alle eindtermen kunnen evalueren, ook de vaardigheden en attitudes;
- individuele competenties benutten om het leren van en met elkaar te bevorderen, status toe te kennen aan leerlingen en andere competenties verder te ontwikkelen;
- geen afbreuk doen aan de realiteit. Competenties tonen zich in een veelheid aan situaties en in combinatie met elkaar. Naargelang wat we willen evalueren zijn er andere contexten en andere evaluatievormen nodig;
- naar de toekomst toe onderbouwde keuzes maken (doorstroming en oriëntering);
- communicatie tussen verschillende betrokkenen (leerling, leerkracht, ouders) op gang brengen.