Project

Fibrillatie bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en polyfarmacie

Acroniem
AFFIRMO
Code
41B00121
Looptijd
01-05-2021 → 30-04-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health economy
    • Health management
Trefwoorden
atriale fibrillatie ouderen kwetsbaarheid multimorbiditeit polyfarmacie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Multimorbiditeit is een veel voorkomend fenomeen op oudere leeftijd en kan de gezondheid en kwaliteit van leven van individuen aanzienlijk beïnvloeden, en de aanpak moeilijker maken. In de huidige zorg heerst nog steeds een ziekte-gecentreerde benadering met gefragmenteerde zorgsystemen ondanks multimorbiditeit die een heterogeen spectrum van ziektecombinaties vertegenwoordigt. Op deze achtergrond is het een nieuwe benadering die het AFFIRMO-project ondersteunt ontstaan, met focus op clusters van aandoeningen waarin atriumfibrilleren (AF) een van de chronische aandoeningen vertegenwoordigt. Verbetering van de behandeling van AF in de context van multimorbiditeit kan hiermee individuen op grotere schaal ten goede komen, met een holistische benadering om de klinische behandeling van oudere AF-patiënten te optimaliseren rekening houdend met veelzijdige aspecten van de gezondheid van individuen, waaronder multimorbiditeit, polyfarmacie, persoonlijke voorkeuren en sociale context.

Ten eerste wenst het project verschillende clusters van multimorbiditeit bij oudere patiënten met AF te identificeren. Ten tweede streeft AFFIRMO ernaar de noden van patiënten, zorgverleners en gezondheidswerkers aan een alomvattende aanpak van multimorbiditeit inclusief AF in kaart te brengen, en om manieren te onderzoeken om zorg en zelfmanagement te optimaliseren. Ten derde zal AFFIRMO patiënt-gecentreerde benadering bij oudere multimorbide AF-patiënten ontwikkelen, implementeren en de effectiviteit hiervan in de klinische praktijk testen. We streven ernaar een zorgtraject aan te passen, te implementeren en te promoten bij oudere patiënten met multimorbiditeit. Een specifieke doelstelling zal zijn om een interoperabel kader te ontwikkelen dat de toepassing van dit gepersonaliseerde zorgtraject kan faciliteren en dat het continuüm overbrugt tussen de eerste en de tweede lijn, met actieve betrokkenheid van patiënten bij gedeelde besluitvorming. Een andere doelstelling zal zijn om de impact van multimorbiditeit, inclusief AF, op de kosten van gezondheidszorg en de gezondheidseconomische voordelen van het voorgestelde geïntegreerd zorgtraject te modelleren. Ten slotte zouden subgroepanalyses de verschillen beoordelen op uitkomsten gerelateerd aan geslacht en sociale ongelijkheden .

 
Rol van UGent
WP3 (prof. Mirko Petrovic, GE35)-Het kwantificeren van de polyfarmacielast en het beoordelen van de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen in verschillende clusters van patiënten met multimorbiditeit en AF en om te beschrijven hoe verschillende patronen van ongepast voorschrijven verdeeld zijn binnen de populatie van oudere personen met AF, die een slechtere prognose hebben zoals geïdentificeerd in WP2, en wat hun impact is op gezondheidsgerelateerde uitkomsten. Het uiteindelijke doel - uitgevoerd in synergie met WP2 - is het identificeren van individuele kenmerken die gebruikt zullen worden om a) een nieuwe stratificatietool te produceren (WP2 en W3), en b) de selectie van de RCT doelpopulatie te verfijnen en de geleverde interventie te personaliseren (WP7). Dezelfde hoogwaardige data verzameld uit bestaande Europese populatie-gebaseerde studies, administratieve datasets en klinische registers als in WP2 zullen worden gebruikt om het vóórkomen van polyfarmacie te bepalen en om de meest voorkomende voorschrijfpatronen, potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen en geneesmiddel-geneesmiddel interacties te beschrijven. Speciale aandacht zal worden besteed aan de identificatie van de meest voorkomende vermijdbare bijwerkingen en interacties tussen geneesmiddelen die geassocieerd worden met orale antistolling binnen de verschillende clusters van multimorbiditeit.WP8 (prof. Delphine De Smedt, GE39)- WP8 heeft vier hoofddoelen: het ontwikkelen van een microsimulatiemodel gebaseerd op de eerder gevalideerde IMPACT NCD aanpak; het leveren van de broncode en documentatie van het model onder een open source licentie; het gebruik van de modelleringstool om de effectiviteit, kosteneffectiviteit en rechtvaardigheidsimpact van gezondheidskosten gerelateerd aan het beheer van AF in verschillende ziekteclusters te bepalen, en het leveren van reële kostengegevens over de economische last van FA en van verschillende clusters van comorbiditeiten. De UGent zal betrokken zijn bij de verschillende taken en zal het voortouw nemen bij het aanleveren van de gezondheidseconomische input voor het model (taak 8.1). 2) door het identificeren van relevante gegevensbronnen (literatuurgegevens en analyses van administratieve databases van deelnemende landen, indien beschikbaar) om kostengegevens te verschaffen van de ziekte AF alleen en in verschillende comorbiditeitsclusters (van WP2), en van verschillende gezondheidsgevolgen van de voorgestelde interventies; door het voorbereiden van nutsinputs om op te nemen in het model; door de gezondheidseconomische outputs te testen op consistentie en validiteit, ook rekening houdend met de inputs ontvangen tijdens clustering events (T9.7); en door bij te dragen aan gezondheidseconomische analyses uitgevoerd met het model.