Project

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Code
179W4520
Looptijd
01-04-2021 → 31-03-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
  • Crop science
  • Agricultural land management and planning
  • Sustainable agriculture
  • Horticultural crop protection
Trefwoorden
invasief onkruid geïntegreerde onkruidbestrijding duurzaam onkruidbeheer
 
Projectomschrijving

Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een erg competitief en reproductief (massale productie van langlevende stengelknolletjes), lastig te bestrijden invasief overblijvend onkruid. Sinds zijn accidentele introductie begin de negentien tachtiger jaren is het onkruid gestaag in opmars in Vlaanderen. Tot voor 2016 was knolcyperus een quarantaine onkruid met meldingsplicht ten aanzien van het FAVV. Sinds 2016 is er geen meldingsplicht meer maar wel een verplichte bestrijding. Een aantal aspecten zijn opgenomen in de IPM checklist met als voornaamste de bestrijdingsplicht, een verbod op het telen van wortel-, knol- en bolgewassen en een melding van het probleemonkruid bij het ter beschikking stellen van het perceel voor seizoenspacht. Er is de vaststelling dat het probleem meestal wordt verzwegen, omdat het net een hypotheek kan leggen op de mogelijk te telen gewassen en dit speelt ook mee bij de mogelijkheden tot seizoenspacht. Ondertussen neemt de verspreiding van het onkruid verder toe en is er nood aan effectieve bestrijdingsstrategieën en verspreiding-mitigerende maatregelen 

Het project rust op twee grote pijlers, enerzijds het beperken van verdere verspreiding van knolcyperus naar op vandaag niet besmette percelen en anderzijds de remediëring van haarden in percelen via depletie van de voorraad aan levende knollen in de bouwvoor. Om deze doelstellingen te bereiken zal op volgende  cruciale onderzoeksvragen rond knolcyperus een antwoord worden gezocht.  Gebeurt de voornaamste reproductie en verspreiding via knollen of spelen ook zaden een rol? Welke geïntegreerde beheersingssystemen laten toe om de knollenvoorraad in de bouwvoor snel te verlagen? In welke mate doden bladherbiciden moederknollen en reeds gevormde nieuwe knollen? Hoe kunnen we de werking en/of systemiciteit van bladherbiciden verbeteren via keuze van spuitvolume en behandelingstijdstip? Zijn alle klonen en zaailingen van knolcyperus even gevoelig voor bodem- en bladherbiciden? In welke mate spelen dieren of menselijke activiteiten een rol in de verspreiding? Zijn er ook effectieve innovatieve bestrijdingsmethoden?