Project

DIGISTEM - Studenten lerarenopleiding creëren digitale krachtige leeromgevingen voor STEM

Acroniem
DIGISTEM
Code
110B6721
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Science, technology and engineering curriculum and pedagogics
    • Teacher education and professional development of educators
Trefwoorden
Lerarenopleiding
 
Projectomschrijving

De primaire doelstelling van dit pilootproject is studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs voor te bereiden om krachtige leeromgevingen te creëren voor STEM en dit door in te zetten op digitale onderwijsvormen. Op die manier kan worden ingespeeld op de veranderende onderwijscontext die gekenmerkt wordt door een diverse klas- en schoolomgeving en digitalisering van het onderwijs. Het resultaat hiervan is dan een DIGISTEM curriculum module voor de lerarenopleiding waarin didactische principes m.b.t digitaal leren gekoppeld worden aan STEM en geïllustreerd worden met meerdere good practices die uitgetest zijn per leeftijdsgroep binnen de looptijd van dit project in pilootscholen.

Dit pilootproject wordt onderbouwd door de methodologie van educational design research, waarbij 3 fasen doorlopen worden, nl. een analysefase, prototypefase en assessmentfase. In de analysefase wordt gewerkt met kernteams van de pilootscholen met als doel een contextanalyse uit te voeren van de huidige klaspraktijk m.b.t het onderwerp en hierbij ook de noden en verwachtigen van verschillende stakeholders (lerarenopleiders, leraren, studenten, pedagogisch begeleiders) in kaart te brengen. Binnen de prototype fase worden Teacher Design Teams (TDT) georganiseerd waarbij lerarenopleiders, studenten lerarenopleiding, leerkrachten en onderzoekers samenwerken met als doel didactische principes en daarop gebaseerde good practises te ontwikkelen en uit te testen. Deze moeten de basis vormen voor de DIGISTEM curriculum module. Binnen de assessmentfase wordt gewerkt met de methodiek van het AUSIC principe. Door middel van het organiseren van studiedagen en diverse bijscholings- en professionaliseringsmomenten kan de DIGISTEM didactiek en good practises verspreid worden onder lerarenopleiders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.