Project

Afwegingskader exploitatiemachines voor (zwaar) loofhout in Vlaanderen

Code
174L4509
Looptijd
02-03-2009 → 01-05-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
loofhout
 
Projectomschrijving

Uit de terreinwaarnemingen tijdens de TWOL-studieopdracht 'Validatie en optimalisatie bosvriendelijke houtexploitatie in Vlaanderen' bleek dat veel Vlaamse bosbodems reeds verdicht zijn en dat bodemherstel na bosexploitatie meestal een heel lange periode in beslag neemt. Hieruit resulteerde de aanbeveling dringend meer gebruik te maken van bosvriendelijke expoitatiemethoden, zoals bijvoorbeeld vaste ruimingspistes en lier. uit het sensibilisatieluik in dit project volgde echter dat de kennis omtrent en de wil tot het gebruik van dergelijke methoden vaak ontbreekt of heel beperkt is. Het toepassen van deze nieuwe technieken stelt vooral een probleem in bestanden met (zwaar) loofhout, omwille van de vaak complexe omstandigheden (zware bomen, kwetsbare bodems, steile hellingen). Bovendien werd door veel exploitanten geopperd dat dergelijke methoden vaak een financiële en lichamelijke last met zich meebrengen of veel meer tijd vragen, terwijl dit tot nu toe niet financieel wordt gecompenseerd. Volgens de exploitatiesector is er op dit vlak veel meer nood aan communicatie en onderling overleg met de beheerder en een duidelijk afwegingskader om degelijke exploitaties mogelijk te maken en de sector in een gezonde financiële toestand te houden.
De doelstelling is bijgevolg via literatuurstudie en terreinbezoeken een overzicht te maken van welke exploitatiemethodes geschikt zijn voor welbepaalde omstandigheden. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op het exploiteren van (zwaar) loofhout in de huidige Vlaamse omstandigheden, met andere woorden, rekening houdend met vaak kleine bedrijven met een kleine machinepark en heel beperkte investeringsmogelijkheden. Voor elk van de methoden wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen en mogelijke gevolgen op teelttechnisch, ecologisch en financieel vlak.