Project

Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Code
160R05620
Looptijd
01-10-2019 → 31-03-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health care financing
Trefwoorden
Nomenclatuur betalingssysteem artsen prestaties
 
Projectomschrijving

Achtergrond

Al decennialang is de medische nomenclatuur onderwerp van discussie. Zo werd er bij de vaststelling van de honoraria enkel rekening gehouden met de tijdsduur en complexiteit van de zorgactiviteit, maar niet met de kwaliteit van het zorgproces, de werkelijke arbeidsbelasting of de multidisciplinaire samenwerking. Dit heeft geleid tot onrechtvaardige verschillen tussen de medische disciplines en een verouderd systeem dat geen rekening houdt met evoluties in de medische activiteit.

Doelstelling

Deze studie onderzoekt hoe de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van artsen, méér specifiek van de raadplegingen, kan hervormd worden. Deze hervorming heeft als doel een billijke nomenclatuur te ontwikkelen die het realiseren van de gezondheidsdoelstellingen ondersteunt, kostenneutraal en toekomstbestendig is en die anticipeert op evoluties zoals het meer interdisciplinair samenwerken en de mogelijkheden van tele-geneeskunde.

Methodologie

In de eerste fase wordt ten eerste de huidige Belgische nomenclatuur (codificatie en onderliggende principes) in kaart gebracht. Ten tweede wordt de tarifering van de consultatie-activiteit van andere landen (Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Duistland en Ontario) onderzocht. De opbouw, structuur en onderliggende opdeling worden daarbij nagegaan, alsook de manier waarop communicatie, samenwerking, coördinatie, (multidisciplinair) overleg en permanentie worden gefinancierd. Ook met de toepassingen van tele-geneeskunde wordt er rekening gehouden. In de tweede fase wordt er gewerkt met semigestructureerde interviews met huisartsen en arts-specialisten uit verschillende disciplines waarbij de verschillende systemen en principes uit fase 1 worden besproken, en aandachtspunten worden geformuleerd. Er worden 3 tot 5 interviews uitgevoerd per groep om een betrouwbaar beeld te verkrijgen. Dit leidt tot een eerste ontwerp voor de nieuwe nomenclatuur dat daarna via focusgroepen wordt gevalideerd in fase 3. Tijdens de derde fase wordt ook een plan voor aanpak van de verdere fasen opgesteld.