Project

Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met 'Passive Samplers'

Code
12G02315
Looptijd
15-12-2014 → 31-12-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Environmental chemistry
  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental monitoring
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
Monitoring risicoanalyse organische micropolluenten marien milieu
 
Projectomschrijving

In  dit  onderzoeksproject  worden  nieuwe  en  geïntegreerde  “passive  sampler”  (PS)  gebaseerde  benaderingen  (via
modellering  en  metingen)  ontwikkeld  voor  het  inschatten  van  zowel  chemische  blootstelling  (monitoring)  als  biologisch
effecten  (“passive  dosing”).  Door  het  gebruik  van  een  breed  scala  aan  PS  technieken,  toepasbaar  in  een  breed
polariteitsbereik (van apolair tot polair) zal het project focussen op het kwantificeren van een uitgebreide set prioritaire en opkomende  organische  micropolluenten  en    metalen  (doelgerichte  benadering).  Daarnaast  zal  een  niet - doelgerichte
analyse  met  hoge- resolutie  massaspectrometrie  ontwikkeld  worden  voor  kwalitatieve  screening  naar  een  virtueel
ongelimiteerd   aa ntal   gekende   (verdachte)   en   mogelijk   nog   onbekende   contaminanten.   Op   een   beperkt   aantal
geselecteerde  verbindingen  zullen  zowel  de  totale  concentratie  als  de  labiele  (d.i.  bio-beschikbare)  fractie  worden
bepaald.

Additioneel  zullen  stabiele isotopenratio‟ s  van  koolstof  (12C/13C)  en  stikstof  (14N/15N)  in  gesuspendeerd  materiaal
(SPM),  dat  frequent  fungeert  als  vector  voor  contaminanten,  worden  gemeten  om  te  trachten  de  oorsprong  ervan  te
achterhalen (organisch materiaal van mariene en terrestrische origine vertoont een verschillende isotopensignatuur voor
C en soms ook N). In sommige gevallen is het misschien mogelijk de bronnen van  het organisch materiaal aanwezig in
het marien milieu te identificeren. Modelleertechnieken zullen daartoe een belangrijke ondersteuning bieden.
Deze  nieuwe  en  geïntegreerde  aanpak  zal  toelaten  om  (1)  contaminantgehalten  in  het  marien  milieu  nauwkeuriger  te
bepalen,  en  (2)  de  ecotoxiciteit  van  multi-componentmengsels  in  te  schatten,  met  inbegrip  van  mogelijke  synergetische
en  cumulatieve  effecten,  contaminantenprofielen  en/of- identificatie.  De  ontwikkeling  en  validatie  van  een  geïntegreerd
model om de milieustatus van de Belgische kustzone te bepalen door het voorspellen van accumulatie, trofische transfers
en effecten van chemische stoffen in dit specifiek (lokaal) ecosysteem staat centraal in dit project.

De CALUX test is zeer bruikbaar voor de screening naar bepaalde groepen polluenten, zoals dioxines (AhR receptor) en
oestrogenen (ER receptor). De extracten  van “passive samplers” voor organische polluenten kunnen d.m.v. CALUX
testen  worden  geanalyseerd.  Op  basis  van  de  in  het  milieu  gemeten  concentraties  zullen  toxiciteitstesten  van
verbindingen en mengsels in milieurelevante concentraties worden uitgevoerd.

Tenslotte   zullen hydrodynamische   en   sediment-transportmodellen   worden   aangepast   om   het   transport   van   een
geselecteerd  aantal  polluenten  te  simuleren.  De  meting  van  stabiele-isotopenratio‟s in SPM zal de basis vormen voor
kalibratie van het model. Deze  aanpak moet toelaten passende maatregelen te treffen door identificatie van de bronnen
van pollutie indien de Milieukwaliteitsnorm (MKN) wordt overschreden. Omdat het Belgisch Deel van de Noordzee al vele
jaren onder invloed van vervuiling staat, zal één van de voornaamste uitdagingen erin bestaan om gepaste maatregelen
te nemen voor verbindingen die een probleem stellen. Aangezien maatregelen zware financiële implicaties hebben, is het
absoluut noodzakelijk dat ze kostenefficiënt zijn