Project

Evaluatie van het VAPH-beleid ten aanzien van geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap

Code
174X06723
Looptijd
24-12-2022 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Public and not for profit management
    • Disabilities and developmental disorders
    • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
Trefwoorden
handicap gevangenis internering VAPH
 
Projectomschrijving

De beleidsnota: “Beleid en middelen VAPH tav de groep geïnterneerde en gedetineerde personen met een handicap” toont aan dat er via verschillende investeringen aandacht besteed wordt aan de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap die in de gevangenis, (forensische) GGZ of in VAPH-organisaties verblijven.

Cijfers tonen aan er dat heel wat verschillende projecten en investeringen zijn. Het is evenwel niet duidelijk welke (maatschappelijke) meerwaarde en welk bereik de diverse investeringen hebben.

De onderzoeksvragen (OV) zoals geformuleerd in het bestek van het VAPH zijn:

1. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de VAPH investeringen in een specifiek ondersteuningsaanbod voor gedetineerden en geïnterneerden? (OV1)

2. Zijn de huidige investeringen voldoende of zijn er verdere uitbreidingen en aanpassingen nodig? (OV2)

3. Wat is het actuele bereik van deze specifieke investeringen en is de geografische spreiding adequaat? (OV3)

4. Wat is de omvang en de aard van de ondersteuning in de doelgroep personen met (een vermoeden van) handicap in de gevangenis of met het statuut geïnterneerde? (OV4)

5. Waar situeren zich de niet-ingevulde noden en hoe kunnen die gekwantificeerd worden? (OV5)

Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen, zal er gewerkt worden met een mixed methods design. Kwalitatieve en kwantitatieve methoden zullen integratief worden ingezet.