Project

Disruptieve innovatie in de gezondheidszorg vereist disruptieve innovatie in de medische ethiek

Acroniem
DIME
Code
41U09121
Looptijd
01-02-2021 → 31-07-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Medical ethics and medical deontology
Trefwoorden
disruptieve innovatie medische ethiek
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Bepaalde innovaties in de gezondheidszorg gooien het traditionele model van de arts-patiënt-relatie overhoop en ruilen meer gespecialiseerde en kwalitatieve zorg in voor meer toegankelijke of goedkopere zorg. Denk bij voorbeeld aan de veelbesproken corona-apps, maar ook aan dokter Google, genoomanalyses die je via het internet bestelt, een smartwatch die je medisch advies geeft of een ‘decision support system’ dat medisch advies geeft aan je arts. Het vertrekpunt van dit project is dat verscheidene van deze nieuwe innovaties het concept van de geneeskunde fundamenteel zullen veranderen en dus disruptieve innovaties zullen blijken te zijn. Dit project wil nagaan of de traditionele concepten uit de medische ethiek voldoende robuust zijn om antwoorden en houvast te bieden in deze context, hoe we ze eventueel moeten bijsturen en hoe we als samenleving best omgaan met verschuivende verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg. Het doel is een context te creëren waarin patiënten een betere toegang krijgen tot kwalitatief goede gezondheidszorg en tegelijkertijd gevrijwaard worden van de risico's die daarmee gepaard gaan, niet alleen in termen van gezondheid, maar ook in termen van inbreuken op stevig verankerde waarden zoals de autonomie van de patiënt, de zorgplicht , vertrouwelijkheid of privacy. Als de gereedschapskist van de medische ethiek niet voldoende is toegerust om met deze uitdagingen om te gaan, moeten we dringend procedures, principes of theorieën aanpassen of vervangen om dit probleem te verhelpen.

 

DIME is opgebouwd rond drie objectieven:

(1) Vaststellen waar de meest prominente ethische verstoringen zich bevinden en daarom op welke gebieden heroriëntaties van ethische principes het meest dringend nodig zijn.

(2) Normatieve argumenten ontwikkelen met betrekking tot welke fundamentele procedures, principes of theorieën in de medische ethiek moeten worden versterkt, aangepast of vervangen in het licht van disruptieve innovaties om beter het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen.

(3) De verschuivende morele verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg als gevolg van disruptieve innovaties kritisch analyseren.

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.