Project

Beleidsnota: analyse van de link tussen microplastics, milieu en gezondheid

Code
160Z02323
Looptijd
05-12-2022 → 30-06-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Environmental health and safety
Trefwoorden
microplastics milieu algemene gezondheid
 
Projectomschrijving

Deze beleidsinformerende nota bevat een overzicht van de stand van de wetenschap over het verband tussen microplastics, het milieu en de volksgezondheid. De huidige regelgeving en monitoringprogramma's in de EU zullen worden opgesomd met de nadruk op relevante regelgeving voor de gezondheid van mens en milieu.  
De bestaande literatuur zal grondig worden doorzocht om een overzicht te geven van de aanwezigheid van microplasticverontreiniging in het milieu en de daaraan gekoppelde individuele gezondheidseffecten via verschillende blootstellingsroutes. Daarom zal een gedetailleerd overzicht worden gegeven van de microplasticverontreiniging in levensmiddelen en producten voor dagelijks gebruik. Bovendien zal ook worden gekeken naar de algemene gevolgen voor de gezondheid via milieueffecten, waarbij de nadruk zal liggen op adsorptie van chemische stoffen en biofilms in verband met veranderingen in de biologische beschikbaarheid en een mogelijke toename van antimicrobiële resistentie. De tot dusver bekende effecten van micro- en nanoplastics op de menselijke gezondheid zullen worden besproken en samengevat om de huidige leemten in het wetenschappelijk onderzoek aan te geven. Ten slotte bevat de nota een overzicht van de belangrijkste analysetechnieken voor de identificatie en karakterisering van micro- en nanoplastics en enkele opmerkingen over de complexiteit van identificatie zoals de heterogeniteit van kunststoffen.