Project

Palm-O-Free: een veelzijdige benadering voor palm olie subsitutie.

Acroniem
Palm-O-Free
Code
179P03714
Looptijd
01-05-2014 → 30-04-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
Palm-O-Free
 
Projectomschrijving

Omwille van technalogische en economische redenen is palmolie voor vele bedrijven een belangrijk

ingredient. Vanuit technologische oogpunt is palmolie, met zijn hoog gehalte aan verzadigd vet,

noodzakelijk om de vereiste textuur te verkrijgen in producten zeals margarine, spreads en

shortenings voor bakkerijtoepassingen. De lage kostprijs van palmolie gekoppeld aan een constante

beschikbaarheid maken het een geliefde grondstof in de verwerkende industrie. Daartegenover staat

echter dat het hoog gehalte aan verzadigde vet in palmolie in verband wordt gebracht met hart- en

vaatziekten en dat de toenemende vraag naar palmolie heeft geleid tot een wijdverspreide ontbossing

resulterend in een ernstig debat rond duurzaamheid. Vandaar dater een toenemende vraag en druk is

vanuit consumenten en (buitenlandse) retailers om producten op de markt te brengen die vrij zijn van

palmolie. Dit maakt dat er nood is aan alternatieven die kunnen worden aangewend om palmolie te

vervangen met behoud van de organoleptische eigenschappen van de voedingsproducten. Er bestaat

dan aok een breed draagvlak voar dit prajectvoorstel welke oak tot stand kwam op vraag van de

industrie.

De uitdaging van dit project bestaat er dus in om alternatieven te vinden voor palmolie met

gelijkaardige technologische en economische karakteristieken. In het voorgestelde project, wordt een

meervoudige benadering ge"intraduceerd in de zoektacht naar alternatieven. Hierbij wordt vertrokken

vanuit de klassieke strategie waarbij alien en vetten warden gemengd en gemodificeerd (bv.

interveresteren) om zo vetmengsels te bekamen met gelijkaardige functionaliteit als palmolie.

Daarnaast staat dan een meer fundamentele strategie waarbij structurerende componenten zoals

mono- en diacylglycerolen worden toegepast om vlaeibare alien te structureren. Het gebruik van deze

meervoudige aanpak verzekert dat de probleemstelling van verscheidene invalshoeken zal warden

e e en waar oor ae ans op e v1n en van een wer are opfossihg verg-roat wora..,=r-,;e;:-=====

functionaliteit van de alternatieve vetten zal uitgebreid worden getest in voedingsmiddelen (margarine,

spreads, shortenings, chocoladevullingen en bakkerijproducten) en zowel de vetten als de

voedingsmiddelen zullen uitvoerig sensorisch warden geevalueerd wat de resultaten uit het project

direct toepasbaar maakt voor de deelnemende bedrijven. Valorisatie van de projectresultaten warden

door Flanders' FOOD mee ondersteund en geborgd via bedrijfsbezoeken met het oog op

bedrijfsspecifieke kennistransfer, vervolgprojecten, workshops, opleidingen en studiedagen.

Dit projectvoorstel is gericht naar de voedingsbedrijven die palmolie gebaseerde vetmengsels,

margarines of shortenings produceren of toepassen in afgeleide producten zoals bakkerij- en

chocoladeproducten. Deze doelgroep vertegenwoordigt ruim 30% van de omzet {30 miljard euro in

2010) en rand de 20% van de geexporteerde waarde van de Vlaamse voedingsindustrie. Het project

is dus van belang voor het behoud en verdere uitbouw van het economisch belang en de

(internationale) concurrentiepositie van de doelgroep.