Project

Realisatie van het federaal jaarboek 2016 - armoede in België

Code
160L4515
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social psychology
Trefwoorden
armoede
 
Projectomschrijving

De federale overheid en in het bijzonder de POD Ml hebben nood aan een

instrument om de situatie en de beleidsmaatregelen op het vlak van armoede en

sociale uitsluiting, voor zover die binnen de federale bevoegdheden vallen, te

evalueren en te analyseren. In 2012 werd een eerste jaarboek gepubliceerd, in

2013 een tweede. In 2014 verschijnt het derde en het vierde in 2015.

In het jaarboek van 2016 zal de klemtoon liggen op de stand van zaken in heel

Belgie, op de federale bevoegdheden en op de weerslag ervan op armoede en

sociale uitsluiting. Bevoegdheden die in aanmerking kunnen komen zijn: Sociale

Zekerheid, Justitie, Gezinsbeleid, beleid inzake Personen met een handicap,

Economie en financien, Stedelijk beleid en Migratie. Concrete thema's zijn bv.

gezondheid, schuldbemiddeling, kinderarmoede, sociale rechten, huisvesting,

integratiebeleid, participatie, mobiliteit, actieve inclusie, het recht op

maatschappelijke integratie.

In de editie 2016 zal de klemtoon warden gelegd op een adequaat systeem

inzake sociale bescherming, de strijd tegen de sociale fraude en de

onderbescherming.