Project

Ontwikkeling van samenwerking rond bamboe: Bamboe roadshow Vietnam

Code
21M06718
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
Vietnam bamboe
 
Projectomschrijving

Tijdens een eerste werkbezoek In juli 2017 aan zowel hat noordelijk als zuldelijk gedeelte van Vietnam werden een aantal contacten gelegd met prlve-operatoren en kenniscentra die actief of ge'interesseerd zljn in bamboe. Ult deze contacten werd duldelijk dat er (1) een sterke interesse is om bamboe te produceren, en er (2) redelijk wat onderzoek- en praktljkkennls ter zake In hel land aanwezig is. Toch Is er een totaal gebrek is aan mercantlel lnzicht en begelelding van product- en marktontwlkkeling. Nochtans' llggen de kansen hiertoe voor het grijpen. Uit de gesprekken en presentatles In diverse lnstituten, maar ook op basis van veldbezoeken en directe observatles, blijkt de potentlele lnt~me, maar ook intematlonale markt voor bamboe en afgeleide producten enorm groot te zijn. Waar er loch al voor de markt geproduceerd wordt, blljft de schaal doorgaans klein tot beperkt, is de kwaliteit van wat aangeleverd wordt nlet altijd echt hoog, laat staan gelijkmatig In de tijd, terwljl vraag.en aanbod (zowel naar kwaliteit als kwantlteit) nlet per se op elk~ar afgestemd zljn (cf. het voorbeeld van het bezoek aan de fabrlek die houtskool aanlevert voor diverse toepasslngen voor de Japanse markt: de toegevoegde waarde is potentieel heel groat en ook de absoluut aan te leveren hoeveelheld kan stljgen, maar toch stagneert dlt door een gebrek aan goedgevormde zaakvoerders, personae!, en modem materieel). In Thanh Hao (NoordVletnam, op een paar uur rijden van Hanoi) werd een groots ontwikkellngsplan met doelstelllngen, activiteiten en te verwachten resultaten voorgesteld. Ons inziens biedt dlt plan (en de Academy for Forestry die er achter zit) een ultstekende basis om 'providers' en afnemers samen te brengen en te trachten de potentlele vraag en aanbod op elkaar af te stem men.