Project

Evaluatie van een welzijns-bevorderende interventie in de werkomgeving op het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van werknemers en werkgevers

Code
174Y09123
Looptijd
01-02-2023 → 30-06-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Occupational health and safety
Trefwoorden
werkplaats interventie Realist evaluation welzijn op het werk Verwerkbaarheid
 
Projectomschrijving

Inzetten op werkbaar werk is een belangrijke doelstelling van het beleid, en wordt gezien als een hefboom voor het terugdringen van het aantal langdurig zieken en mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkbaar werk wil zeggen dat de eisen die aan werknemers worden gesteld, in evenwicht zijn met hun gezondheidstoestand, hun motivatie en capaciteiten. Het versterken van persoonlijke hulpbronnen is een belangrijke pijler in het verhogen van de werkbaarheid. Dit kan door werknemers te ondersteunen in het aannemen van een gezonde levensstijl en acties te ondernemen die hun mentaal, fysiek en sociaal welzijn bevorderen. Deze pijler hangt bovendien sterk samen met andere dimensies van werkvermogen. Zo zijn werknemers met een goede gezondheid ook meer betrokken en gemotiveerd op het werk. Ook zien we dat bijv. de impact van fysieke werkbelasting minder zwaar doorweegt bij werknemers met een gezonde levensstijl. De werkomgeving vormt een ideale setting voor het implementeren van welzijns-bevorderende interventies, aangezien mensen een groot deel van hun tijd op het werk spenderen en je zo dus grote groepen op een efficiënte manier kan bereiken. Bovendien kan je via dergelijke interventies ook inzetten op het bereiken van specifiek kwetsbare groepen, zoals werknemers in laaggeschoolde jobs.

Dit beleidsondersteunend onderzoek wordt door UGent uitgevoerd in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid, om de gezondheid en welbevinden van werknemers en werkgevers te verbeteren. UGent staat hierbij in voor de evaluatie van een interventieprogramma dat door Energy lab uitgerold wordt in KMO's in Vlaanderen. De specifieke doelstelling binnen dit onderzoek is om het effect van de interventie op fysiek, mentaal en sociaal welzijn te evalueren door middel van een realist evaluation. Het betreft een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel kwantitatieve (vragenlijsten) als kwalitatieve (diepte-interviews, focusgroepen) onderzoeksmethoden. Deze methoden worden gebruikt om uitkomstmaten (fysiek, psychologisch en sociaal welzijn), contextuele factoren (vb. sociaaleconomische positie van de werknemer) en potentiële mechanismen (vb. interventie-implementatie) op het niveau van de werknemers, werkgevers en organisaties in kaart te brengen.