Project

Ecotoxicologisch onderzoek naar de op munitiestortplaats ‘de paardenmarkt’ aanwezige polluenten en hun afbraakproducten

Code
160Y07822
Looptijd
01-09-2022 → 01-03-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine pollution
    • Ecotoxicology
    • Environmental impact and risk assessment
Trefwoorden
risico-schatting ecotoxicologie munitie stortplaatsen
 
Projectomschrijving

De Paardenmarkt is een stortplaats uit de Eerste Wereldoorlog (WO I) in het Belgische deel van de Noordzee waar ongeveer 35 ton conventionele en chemische munitie begraven ligt. Gezien het gebrek aan gegevens over de impact van munitiegerelateerde chemicaliën op het milieu en de volksgezondheid, is het niet mogelijk de toestand van de stortplaats betrouwbaar te beoordelen. Het huidige project beoogt enkele van de huidige kennishiaten aan te pakken, met bijzondere aandacht voor het toxisch potentieel van verontreinigd sediment op de mariene biota, ter ondersteuning van de risicobeoordeling en het beheer van munitieverontreiniging op de Paardenmarkt. Daartoe zullen monsters van de stortplaats worden gebruikt om de acute en chronische toxiciteit van het verontreinigde sediment in verschillende soorten mariene organismen te beoordelen met als eindpunten larvale ontwikkeling, reproductie, populatiegroeisnelheid alsook geno- en cytotoxiciteit, biochemische biomarkers en bio-energetische parameters, waardoor een realistisch overzicht wordt verkregen van de impact van munitieverontreiniging op het mariene milieu. Bovendien zal het bioaccumulatiepotentieel van Clark I, een chemische stof die vaak wordt aangetroffen op munitiestortplaatsen, worden beoordeeld in mosselen, waardoor licht wordt geworpen op de mogelijke blootstelling van de mens aan verontreinigde zeevoeding.