Project

Needs assessment van druggebruikers in Gent

Code
22J00119
Looptijd
19-11-2018 → 16-08-2019
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology not elsewhere classified
Trefwoorden
druggebruikers
 
Projectomschrijving

Naar aanleiding van het goedgekeurde ‘Drugbeleidsplan Stad Gent 2013-2018’ wil de stad Gent de wenselijkheid en haalbaarheid van een gebruiksruimte onderzoeken door een bredere needs assessment te laten uitvoeren m.b.t. harm reduction in het Gentse drugbeleid. Het al dan niet wenselijk of haalbaar zijn van een gebruiksruimte, in welke vorm dan ook, hangt af van de andere aanwezige harm reduction initiatieven, van de inschaling in het bredere aanbod van zorg en eveneens van het globale drugbeleid in de stad/regio. De focus van deze assessment ligt op (vooral injecterende) problematische gebruikers van heroïne, cocaïne en/of speed. Toch zijn ook harm reduction initiatieven naar groepen als bijvoorbeeld thuislozen met een alcoholproblematiek opgenomen. Om de haalbaarheid en noodzakelijkheid van dergelijke initiatieven te onderzoeken is een bevraging binnen het Gentse druggebruikersmilieu van uiterst groot belang.

Doelstelling

Het onderzoek betreft vier doelstellingen:

  1. Het inschatten van de huidige stand van zaken betreffende harm reduction in de Gentse regio en wat de vergelijking is met andere steden/regio’s.
  2. Beschrijven van recente evoluties/veranderingen van harm reduction.
  3. Evaluatie van de noden, behoeften en prioriteiten binnen het harm reduction beleid in Gent.
  4. Formuleren van aanbevelingen in het kader van needs assessment harm reduction binnen Gent.

Methodologie

  1. Focusgroepengeorganiseerd binnen diverse drughulpverleningsinstellingen in de Gentse regio (De Sleutel, De Kiem, Villa Voortman, MSOC, Straathoekwerk). Doelgroep hierbij in acht genomen zijn (ex-)drugsverslaafden die in behandeling zijn.
  2. Schriftelijke enquête bij (zware) druggebruikers binnen het Gentse. Daarnaast is er een anonieme internetenquête voorzien.