Project

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Code
174F03420
Looptijd
01-04-2019 → 31-03-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Other veterinary sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
varken ventilatie stalklimaat diergezondheid
 
Projectomschrijving

Een slecht stalklimaat kan de oorzaak zijn van verschillende gezondheidsproblemen en verminderde prestaties bij varkens. Er is nog onvoldoende bewustzijn over het effect van een suboptimaal stalklimaat  waardoor men nog te vaak antibiotica inzet om problemen die te wijten zijn aan het stalklimaat te verhelpen. Om een daling van het antibioticagebruik te verwezenlijken moeten het belang van preventieve maatregelen en dus ook van het optimaliseren van het stalklimaat gedemonstreerd worden en meer onder de aandacht worden gebracht.

Met het project willen we de veehouder bewust maken van het effect van het stalklimaat door het effect van het stalklimaat op de diergezondheid, dierprestaties en het antibioticagebruik te demonstreren en zo te vermijden dat er onnodig naar antibiotica gegrepen wordt om klimaatgerelateerde problemen te verhelpen. Eveneens willen we met dit project een methode introduceren om op eenvoudige wijze het stalklimaat te monitoren en te optimaliseren, de focus zal in het project liggen op regel- en meettechnische aanpassingen.

Hiervoor is nood aan informatie die makkelijk te consulteren en praktisch bruikbaar is. Met dit project willen we dan ook de reeds beschikbare info aanvullen en (opnieuw) kenbaar maken bij de varkenshouders. We willen hierbij vooral focussen op het praktisch aspect waarmee de varkenshouder direct aan de slag kan.

Om het effect van een geoptimaliseerd stalklimaat te demonstreren zullen op 10 praktijkbedrijven met problemen die te wijten zijn aan het stalklimaat de temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-concentratie en het ventilatiepatroon worden gemonitord. Ook diergezondheidsparameters, prestaties en antibioticagebruik zullen worden opgevolgd en dit zowel voor als na het nemen van remediërende maatregelen met betrekking tot het klimaat. Op deze bedrijven zal extra aandacht besteed worden aan CO2-meting om aan te tonen dat de ventilatie niet optimaal is. Er zal hiervoor gezocht worden naar methoden die beschikbaar en praktisch bruikbaar zijn voor de varkenshouder zelf om de meting uit te voeren en het ventilatiedebiet te optimaliseren. De informatie verzameld tijdens de uitvoering van dit project zal gebruikt worden in de communicatie naar de sector. Hiervoor zullen bestaande informatiebronnen worden aangevuld en terug onder de aandacht worden gebracht en zal via verschillende kanalen uitgebreid gecommuniceerd worden over het belang van het stalklimaat en over praktische tips en eenvoudige tools die de veehouder kan gebruiken om het stalklimaat te optimaliseren.