Project

Baekeland Lorenz De Neve: Naar een beter begrip van het verband tussen de moleculaire mechanismen en macroscopische effecten bij nanosuspensies formulering

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
moleculaire massa
 
Projectomschrijving

Bij de ontwikkeling van een succesvolle nanosuspensie-formulering zijn verschillende parameters van cruciaal belang, zoals de reproduceerbaarheid van de productie, stabiliteit gedurende bewaring, gemakkelijke toediening en een gewenst vrijstellingspatroon na toediening. Aangezien de (macroscopische) product-eigenschappen in grate mate bepaald warden door de formulatie, volgt hieruit dat deze eigenschappen enkel kunnen gecontroleerd word en dankzij een gedeta illeerd begrip (indien mogelijk tot op moleculair niveau) van de functie en het werkingsmechanisme van de verschillende componenten in de formulering. Enkel een grondig fundamenteel inzicht in de onderliggende mechanismen maakt een meer systematische benadering mogelijk bij het vermijden van ongewenste effecten.

Het globaal doel van dit projectvoorstel is om het verband te bestuderen tussen forrnulatie-parameters en macroscopische eigenschappen van de nanosuspensie, zoals de fysisch-chemische stabiliteit. Bovendien wil men de interacties tussen de verschillende formuleringsparameters kennen om uiteindelijk te komen tot een kennisniveau dat toelaat door tuning van de formuleringeigenschappen gecontroleerd in te spelen op de fysicochemische stabiliteit van de formulering en dus op het al dan niet succesvol zijn van een nanosuspensie formulering. Het project beoogt dus een gei"ntegreerde kennis van de invloed van zowel de samenstelling als het volled ige bereidingsproces. Dit moet een fundamenteel begrip mogelijk maken van empirisch vastgestelde fenornenen, zoals veranderingen in fysische stabiliteit bij gebruik van verschillende stabilisatoren, waarbij de bewaartemperatuur oak een invloed blijkt te hebben.