Project

Kinderrechten in beroepsprocedures in asiel: een rechtsetnografie

Code
3G001020
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Administrative law
    • Human rights law
    • Sociology of law
Trefwoorden
kinderrechten etnografie asiel beroepsprocedures
 
Projectomschrijving

Dit project zal voor de eerste keer empirisch onderzoeken hoe de actoren in beroepsprocedures in asiel omgaan met kinderrechten Wanneer het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in België asielzoekers niet erkent als vluchteling en/of hen de subsidiaire beschermingsstatus niet toekent, kunnen deze in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De rol van kinderrechten in deze beroepsprocedures in asiel is betwist Via (participerende) observatie en interviews zal worden nagegaan hoe de betrokken actoren denken over kinderrechten, en hoe ze kinderrechten inroepen en toepassen Het gaat om kinderen en jongeren zelf, hun ouders of voogden, advocaten, de overheid als tegenpartij, en de rechters De resultaten van dit etnografisch onderzoek zullen vergeleken worden met de bevindingen uit een analyse van de rechtspraak van de Raad Het onderzoek zal theoretisch bijdragen tot het domein van kritische kinderrechtenstudies Waar relevant, worden aanbevelingen geformuleerd voor het asielsysteem en het kinderrechtenkader