Project

Rechtsgeschiedenis oog in oog met lexicale semantiek. Feodale rechtstermen in Vlaanderen en Engeland (13de - 14de eeuw)

Code
3G047218
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Law
    • Metalaw
Trefwoorden
Vlaanderen Meertaligheid in het recht Feodaliteit Engeland Eerstgeboorterech
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de problemen van meertaligheid in het middeleeuwse recht aan de hand van een studie van de feodale rechtsterminologie in Engeland en Vlaanderen Flamingant gedurende de 13de en 14de eeuw in samenhang met de ontwikkeling van de ermee overeenstemmende jurdidische begrippen betreffende rechten op gronden. Zowel in Engeland als in Vlaanderen bestond het taalkundig landschap uit Latijn aan de ene kant en volkstalen aan de andere, waarbij het dan bij die laatste telkens ging om Frans en een Germaanse taal (Middelengels, respectievelijk  Middelnederlands. De verhouding tussen deze talen veranderde voortdurend in een proces van subtiele vermenging en beïnvloeding.De studie spitst zich meer specifiek toe op de primogenituur, die zowel in Engeland als in Vlaanderen een centraal element van het leenrecht was. De studie wil het patroon van overeenstemming tussen de ontwikkeling van feodale rechtsbegrippen en de evolutie van de taal om ze te beschrijven blootleggen.Dit zal ons een beter begrip opleveen van de ontwikkeling van rechtsdenken en rechtstaal in hun onderlinge relatie gedurende de betrokken periode. De daartoe geëigende methode is een onderzoek van de rechtstaal in haar tekstuele context. Het gebruik van gespecialiseerde software laat toe om gedetailleerd onderzoek van woorden en zinnen in meerdere contexten  uit te voeren, dat gebaseerd is op een groot aantal teksten en tot empirisch gefundeerde resultaten zal leiden.