Project

Ontwikkeling van een zorgpad binnen de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met (ernstige) gedrags- en emotionele stoornissen

Code
174S07823
Looptijd
01-07-2023 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Behavioural and emotional problems
  • Child welfare
  • Orthopedagogical interventions
  • Special needs education
Trefwoorden
VAPH Gedrags- en Emotionele Stoornissen Zorgpad
 
Projectomschrijving

Kinderen en jongeren met (ernstige) gedrags- en emotionele stoornissen (GES) bevinden zich op de dwarsdoorsnede tussen de sectoren binnen jeugdhulp (VAPH, Opgroeien, GGZ).

Ondanks inspanningen in het verleden om te komen tot een meer performante hulpverlening en intersectorale samenwerking (zorgnetwerken, decreet Integrale Jeugdhulp, GES+,...)  geven jeugdhulpvoorzieningen aan dat ze niet altijd weten hoe ze met deze kinderen en jongeren (en hun context) kunnen omgaan, of wat manieren zijn om een succesvol hulpverleningstraject zonder veel breuken in de ondersteuningstrajecten voor deze kinderen te voorzien.

Met dit onderzoek wil het VAPH zicht krijgen op de trajecten die deze kinderen en jongeren en hun gezin lopen:

 • we wensen zicht te krijgen op de betrokken actoren en hoe de kinderen en jongeren daar terecht komen (welke keuzes worden hierrond gemaakt, door wie en waarom). Zien we hier verschillende ondersteuning naargelang de leeftijd?
 • we willen zicht krijgen op de concrete ondersteuning die ze daar aangeboden krijgen en of deze strookt met de werkzame factoren en hulpverlening die we kennen voor deze groep.
 • we willen zicht krijgen of er breuken zijn in de trajecten of hoe deze ontstaan en vermeden kunnen worden.

Daarnaast wenst de opdrachtgever een overzicht te krijgen van werkzame factoren en methodieken voor de hulpverlening op basis van literatuuronderzoek. Dit zou aanleiding moeten geven tot concrete adviezen voor de jeugdhulp en de ontwikkeling van een zorgpad.