Project

Markt- en winstanalyse bij de binnenteelt van, en handel in illegale cannabis

Acroniem
MARCANT
Code
12O02321
Looptijd
15-12-2020 → 15-03-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Courts and sentencing
    • Police administration, procedures and practice
    • Safety, prevention and police
  • Agricultural and food sciences
    • Crop science
Trefwoorden
opbrengstmodel prijszetting forensisch cannabisteelt drugshandel
 
Projectomschrijving

In België worden bij de juridische afhandeling van illegale indoor cannabisteelt en -handelsactiviteiten, steeds de bekomen vermogenswinsten in beslag genomen. Om deze winsten op een betrouwbare manier te bepalen, zijn stevig gefundeerde schattingen nodig van zowel de bloemtoppenopbrengst van de cannabisplanten als van de verkoopsprijzen en de gehanteerde prijszettingsmechanismen. Hiervoor gebruiken politie en justitie in zowel België als in Nederland echter momenteel verouderde opbrengst-, prijs- en winstmodellen, die bovendien in beide landen aanzienlijk van elkaar verschillen. 

 

Het MARCANT project beoogt om die reden een nieuw, robuust cannabisopbrengst- en winstmodel dat zowel in België als in Nederland kan worden gebruikt. Het project zal daartoe een wetenschappelijk accurate schatting maken van de bloemtoppenopbrengst van cannabisplanten van de verschillende typisch in België en Nederland voorkomende cannabisplantages (kleinschalig/amateuristisch tot grootschalig/hightech). In het project zullen voorts betrouwbare inschattingen worden gemaakt van de prijzen, omzet en winsten die zich op de verschillende niveaus (plantages, groothandel, middenniveau en kleinhandel) in de cannabiswaardeketen voordoen en de factoren die deze prijzen, omzet en winsten beïnvloeden.

 

Bij het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwd model voor winsten in de illegale indoor cannabisteelt en -handel, zal een drievoudige aanpak worden gehanteerd. In samenwerking met de Belgische en de Nederlandse politie zullen geconfisqueerde indoor cannabisplantages in beide landen worden gemonitord en gekarakteriseerd door het systematisch registreren van een aantal teeltparameters (plantagegrootte, plantdichtheid, gebruikte groeisubstraat, afmetingen van de plantenpotten, en aanwezigheid van watergekoelde airconditioners, CO2-bemesting, lichtsterkte van de assimilatielampen, en/of lichtsterkte en -spectrum van LED-verlichting). Daarnaast zullen een aantal teeltexperimenten worden opgezet, waarbij het opbrengsteffect van nieuwe teelttechnieken (bv. CO2-bemesting, verhoogde lichtintensiteit en/of -spectrum) in combinatie met momenteel veelgebruikte, populaire cannabisvariëteiten, zal worden nagegaan. De resultaten van de plantagekarakterisering in combinatie met die van de teeltexperimenten, zullen vervolgens worden gebruikt om een state-of-the-art statistisch ecofysiologisch cannabisopbrengstmodel op te stellen.

 

Tenslotte zullen in het MARCANT project de prijszettingsmechanismen, de kosten, omzet en winsten op alle niveaus van de illegale cannabiswaardeketen in kaart worden gebracht. Informatie over aankoop- en verkoopprijzen, prijswijzigingen en kosten zullen worden verzameld a.d.h.v. enquêtes en interviews met personen die actief zijn op de verschillende niveaus van de cannabiswaardeketen en analyse van cannabisfora op het clearnet.

 

Tot op heden richtte het meeste forensische onderzoekswerk op cannabisteelt en -handel zich op de professioneel georganiseerde segmenten, vaak gebaseerd op politiegegevens en het perspectief van de ordehandhavers. Het MARCANT project zal echter ook m.b.v. een anonieme internetenquête, de minder zichtbare segmenten (waaronder de kleinschalige hobbytelers) van de illegale cannabissector onder de loep nemen. Dit zal aanvullende informatie opleveren over cannabis bloemtoppenopbrengsten, prijzen, prijszettingsmechanismen, (technische) teeltaspecten, variëteiten, enz. Deze informatie zal worden geïncorporeerd in het cannabiswinstmodel en zal worden gebruikt in het opstellen van een procedure voor het adequaat bepalen van de cannabisopbrengsten en winsten (zie verder). Verder zullen interviews met telers en andere cannabistoeleveraars, samen met de analyse van informatie bekomen uit de gespecialiseerde internetfora nieuwe inzichten verschaffen in hoe grootschalige cannabistelers cannabisprijzen bepalen, hun winsten trachten te maximaliseren en hoe ze reageren op recente ontwikkelingen in de cannabisteelt en -handel.

 

Het project zal afsluiten met een focusgroepdiscussie met ordehandhavingspersoneel uit zowel België als Nederland. De uitkomst van deze discussie moet leiden tot een set aanbevelingen voor de verzameling en het gebruik van gegevens door zowel politie en justitie in beide landen. Vervolgens zal een praktische toolbox worden ontworpen die politie en justitie in staat zal stellen om een adequate cannabis winstinschatting te maken op basis van de gegevens die op een eenvoudige manier op de cannabisplantages en/of uit de verhoren met verdachte cannabistelers en -dealers kunnen worden verzameld.

 

MARCANT levert een belangrijke interdisciplinaire bijdrage aan de schaarse wetenschappelijke kennis omtrent de opbrengst en de winsten in de illegale cannabisteelt en -handel. Bovendien leiden de momenteel in België en Nederland gebruikte, verouderde opbrengstmodellen zeer waarschijnlijk tot significante onderschattingen van de vermogenswinsten die daadwerkelijk worden bekomen door illegale cannabistelers en -dealers. Het MARCANT project heeft belangrijke implicaties voor de illegale cannabissector. Accuratere inbeslagnames van de verkregen vermogenswinsten zullen grote geldstromen uit de criminele economie weghalen. Men kan verwachten dat dit leidt tot een vermindering van de illegale cannabisteelt- en handelsactiviteiten, en bijgevolg ook tot een vermindering van de risico’s voor milieu, volksgezondheid en veiligheid, die er inherent mee zijn verbonden.