Project

Gerodent PLUS: eerstelijnsmondgezondheid voor thuiswonende ouderen - Voorbereidings- en ontwikkelingsfase - deel 1

Acroniem
Gerodent Plus
Code
174P06721
Looptijd
01-12-2021 → 31-08-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Dentistry not elsewhere classified
  • Health promotion and policy
  • Preventive medicine
  • Elderly care
  • Primary health care
Trefwoorden
gerodontologie mondgezondheid eerstelijnszones interprofessionele samenwerking
 
Projectomschrijving

Doel:

Het doel van Gerodent PLUS is het promoten van een goede mondgezondheid en het creëren van de nu afwezige continuïteit in het verlenen van mondzorg voor de snelgroeiende groep kwetsbare thuiswonende ouderen op het niveau van de eerstelijnszones.

Dit doel wordt nagestreefd door middel van (1) verbeterde interprofessionele samenwerking tussen de zorgdragers en (2) het verbeteren van de toegang tot zorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen die thuis verblijven of in een vorm van beschermd wonen of intermediaire woonvorm al of niet met ondersteuning. Dit laatste doen we door het verhogen van de oral health literacy bij de zorgvragers en het sensibiliseren van mondzorgprofessionals om de toegang tot hun zorgomgeving te verbeteren. Ten slotte (3) willen we de reguliere tandheelkundige zorg en de bestaande mobiele zorg (Gerodent) beter op elkaar afstemmen. Binnen het project wordt ingezet op twee eerstelijnszones en bijhorende zorgraden zodat er context specifiek en transdisciplinair samengewerkt kan worden in functie van de noden in de regio.

Doelgroep:

 • Zorgdragers: zorgverleners en welzijnswerkers actief binnen de eerstelijnszones (ELZ) die een actieve rol kunnen spelen rond mondzorg op het niveau van preventie en doorverwijzing (huisartsen, zorg- en verpleegkundigen, thuiszorg, apothekers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, OCMW, CAW, …) in samenwerking met de mondzorgprofessionals (tandartsen, mondhygiënisten).
 • Zorgvragers: thuiswonende kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en hun mantelzorgers.

Verloop:

Via de zorgraden zullen eerst de noden en barrières getoetst worden binnen de eerstelijnszone en de meest geschikte methoden gezocht worden om interprofessionele samenwerking te bevorderen, iedereen te betrekken bij mondgezondheidspromotie en om een optimaal gestandaardiseerd doorverwijsbeleid op te zetten. Vervolgens zullen de zorgdragers opgeleid worden via een interprofessionele training gebaseerd op eerder bepaalde noden zodat iedereen weet hoe men vanuit de verschillende disciplines kan bijdragen aan de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Via een mondgezondheidspromotie campagne gebaseerd op de noden en barrières bij de zorgvragers zorgen we ervoor dat ze empowered worden om hun mondgezondheid of die van hun naaste te verbeteren. Deze zal verspreid zal worden via de reeds bestaande structuren waarmee zorgvragers in contact komen (bv. logo’s, lokale besturen, mantelzorgverenigingen, thuiszorgorganisaties,…) en gezondheidsprofessionals in de ELZ. Op basis van één of meerdere indicatoren wordt meer zichtbaarheid gegeven (via de sociale kaart) aan tandartspraktijken die ouderen- en dementievriendelijk zijn. Ten slotte wordt er een toolbox uitgewerkt in samenwerking met de stakeholders waarmee zorgraden aan de slag kunnen om mondzorg te integreren in het zorg- en welzijnsaanbod en de interprofessionele samenwerking vlotter te laten verlopen.