Project

Pilootprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar - Computationeel denken concreet in de klas

Code
110B1221
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Science, technology and engineering curriculum and pedagogics
    • Didactics of school subjects
Trefwoorden
computationeel denken vakdidactiek professionalisering
 
Projectomschrijving

Computationeel kunnen denken is noodzakelijk om de digitale wereld te begrijpen. Vandaar de introductie van de nieuwe eindtermen computationeel denken en handelen in de eerste, tweede en derde graad. Helaas hebben veel leerkrachten en lerarenopleiders moeite met het herkennen en toepassen van de concepten van computationeel denken en handelen. Nochtans gebruiken we computationeel denken vaak in ons dagdagelijkse leven, en komt het overvloedig, doch impliciet, aan bod in veel lessen. Met dit project willen we lerarenopleiders en leerkrachten secundair onderwijs aan de slag helpen via een flexibel, online leertraject in de vorm van een MOOC met concrete lesmaterialen, geïntegreerd in STEM-projecten, en inzichten om computationeel denken te vertalen naar de eigen studierichting-specifieke context. Meer bepaald tonen we hoe algoritmisch denken op een zinvolle manier en vanuit reële contexten in de lessen kan worden geïntegreerd, zoals in praktische vakken in nijverheidsrichtingen en harde wetenschapsvakken, maar ook in talen en humane wetenschappen. De innovatieve lesmaterialen zijn ingehaakt aan een eerder ontwikkelde leerlijn, AI Op School, waarin computationeel denken voor 1ste, 2e en 3e graad aan bod komt vanuit verschillende contexten. De nadruk ligt hierbij op een vakoverschrijdende werking met voldoende aandacht voor de impact van nieuwe technologieën op onze snel veranderende maatschappij. In cocreatie met leerkrachten worden de bestaande lespakketten verfijnd en vertaald naar studierichting-specifieke contexten. Door te testen in de klas en a.d.h.v. diepte- interviews gaan we de effectiviteit ervan na. Al het didactisch materiaal en de evaluatietools stellen we online beschikbaar op het digitale platform, https://www.aiopschool.be, voor gebruik door lerarenopleidingen, leerkrachten en leerlingen. We bieden ondersteuning via nascholing, via e-mail en via online ervaringen-uitwisselingsmomenten (lerend netwerk). We delen ons materiaal via KlasCement met uitgebreide verwijzingen naar de betrokken eindtermen.