Project

De ontwikkeling van de database Culturele en religieuze diversiteit

Acroniem
CUREDI
Looptijd
01-09-2019 → Lopend
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Family law
    • International private law
Trefwoorden
religieuze diversiteit culturele diversiteit internationaal familierecht
 
Projectomschrijving

Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van de database van culturele en religieuze diversiteit (hierna CUREDI), een initiatief van de afdeling Recht en antropologie van het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Halle (Duitsland). CUREDI is een project dat zich systematisch bezighoudt met het bouwen van een webgebaseerde opslagplaats van een verscheidenheid aan gegevens die te maken hebben met culturele en religieuze diversiteit, en meer in het bijzonder de manier waarop deze diversiteit erkenning krijgt in het kader van de binnenlandse rechtsorde van EU-lidstaten. UREDI heeft tot doel een database op te zetten die gegevens in een gestandaardiseerd en doorzoekbaar formaat samenbrengt met betrekking tot culturele en religieuze diversiteit, ontleend aan jurisprudentie, wet- en regelgeving, openbare documenten en beleid uit alle lidstaten van de EU. De informatie is gericht op de juridische redenering die wordt gevolgd - in een gerechtelijke beslissing, een wetsvoorstel, een administratief besluit, enz. - en dat leidt tot de toekenning of tot de afwijzing van een claim tot erkenning van minderheidsrechten. Voor zover mogelijk zal ook worden verwezen naar het empirische bewijsmateriaal waarop (door de wetgevers / rechters, bijvoorbeeld het beroep op deskundige getuigen) is gebaseerd om de gegeven uitkomst te bereiken. Op middellange termijn zal CUREDI uitgroeien tot een alomvattend platform met informatie die is afgeleid van rigoureuze gegevensverzameling in de hele Unie. We hopen dat het onderzoekers, juristen, rechters en andere geïnteresseerde partijen in staat zal stellen om resultaten en uitspraken over diversiteit in de hele EU, maar ook tussen verschillende regio's binnen één lidstaat, onderling te vergelijken. De database zou hen moeten helpen nuance in hun vergelijkende studies in te bouwen en hun argumenten te ondersteunen met betere, toegankelijkere en uitgebreidere gegevens waarmee gebruikers van de database de vinger aan de pols kunnen houden van de laatste trends en ontwikkelingen in de lidstaten; dit kan op zijn beurt dienen als een bron van voorzichtigheid of inspiratie. Meer in het bijzonder tracht CUREDI: a) ongelijkheden tussen juridische resultaten te onderzoeken in gevallen die direct of indirect de culturele en religieuze diversiteit in de EU-lidstaten aanpakken; b) begrijpen en meten van de kloof tussen enerzijds positieve wetgeving, geërfd van het verleden en die zelden de volledige reikwijdte van (meer recente vormen van) diversiteit bestrijkt, en anderzijds verschillende richtlijnen van het overheidsbeleid, evenals als aanvullende documenten en praktijken (zoals administratieve praktijken) die de kritische aard van diversiteit erkennen en hebben getracht de juridische lacunes te interpreteren of op te vullen; c) linken naar databases die zijn opgezet met een vergelijkbaar doel en onderwerpen behandelen die even relevant zijn voor CUREDI. Geformuleerd in termen van functies, streeft CUREDI naar:

  1. Bouw een breder begrip van juridische redenering over vraagstukken van culturele en religieuze diversiteit in de EU, onder meer door rekening te houden met bestaande databases in alle lidstaten (uitgesplitste gegevens).
  2. Identificeer gemeenschappelijke trends in jurering met betrekking tot religieuze en culturele praktijken in rechtbanken, wetteksten en overheidsbeleid om significante overeenkomsten en verschillen te identificeren.
  3. Identificeer wijzen van uitvoeringsrecht door middel van administratieve praktijken en overheidsbeleid, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen praktijken en beleid dat - om redenen die moeten worden geïdentificeerd - de culturele en religieuze diversiteit inperken, en praktijken en beleid dat integendeel de neiging hebben mild te zijn en de bescherming van rechten en claims van minderheden te ondersteunen. Wat zijn de belangrijkste argumenten ter ondersteuning van beide opties?
  4. Toon de werking, door middel van een case-by-case benadering, van verschillende historisch verankerde juridische kaders om verdere gedetailleerde studies naar de manier waarop culturele en religieuze diversiteit in de EU-lidstaten wordt aangepakt, te vergemakkelijken, rekening houdend met de verschillen in methodologieën voor gegevensverzameling, publicatie en opslag door landen.
  5. Bied een instrument aan dat bedoeld is om een ​​diepgaand inzicht in de nationale rechtsstelsels te vergemakkelijken en de verschillen tussen de Europese lidstaten te identificeren als het gaat om het formuleren van juridische reacties op verzoeken om erkenning van culturele en religieuze diversiteit.