Project

Monitoring van de effecten van zeeboerderij 'Westdiep' op het macrobenthos

Code
12U2323
Looptijd
13-12-2022 → 31-12-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Marine ecology
  • Aquatic biology
Trefwoorden
mosselcultuur aquacultuur impact macrobenthos sediment marien
 
Projectomschrijving

Op 9 december 2020 verkreeg Codevco V BV een machtiging voor de bouw, een vergunning voor de exploitatie en een Natura 2000-toelating voor een aquacultuur project in de industriële en commerciële zone C (Westdiep) in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

Krachtens die besluiten en het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, worden toezichtsprogramma’s en permanente onderzoeken naar milieueffecten uitgevoerd door, of in opdracht van, de BMM, op kosten van de houder van de vergunningen of machtigingen. Hierin wordt een monitoring van de effecten van de gemachtigde en vergunde activiteiten op het macrobenthos voorzien.

De doelstellingen van deze monitoring zijn: (1) het bepalen van de toestand van de macrobenthische endofauna (macrobenthos) van zachte substraten in het concessiegebied van het vergunde project, en (2) het identificeren van de eventuele effecten van de installatie en exploitatie van de zeeboerderij.

Binnen deze monitoring wordt aandacht besteed aan:

 • de impact van de constructie en exploitatie van de zeeboerderij (met inbegrip van sedimentatie en organische aanrijking) op het macrobenthos van zachte substraten;
 • de evolutie van het benthisch ecosysteem van zachte substraten na installatie van de zeeboerderij (i.e. successie): welke dynamische evenwichtstoestand wordt bereikt na hoeveel tijd;
 • het belang van de drie vermoedelijk belangrijkste effecten tijdens de successie:
  • organische aanrijking van het sediment habitat als gevolg van depositie van schelpdieren en hun faecale pellets
  • wijziging substraattype (verfijning en/of aanrijking van schelpgruisfractie van het sediment);
  • verandering in samenstelling van het macrobenthos in zachte substraten als gevolg van vorming van bodemaggregaties van schelpdieren die van de lijnen gevallen zijn.