Project

Risicogebaseerde bodemsanering in de Kempen, gestoeld op een reductie van de mobiliteit en de biobeschikbaarheid van zware metalen in de bodem

Code
179P2208
Looptijd
01-12-2008 → 31-03-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemsanering
 
Projectomschrijving

In situ immobilisatie van metalen, met behulp van metaalimmobiliserende bodemadditieven, is een potentiële saneringsstrategie voor metaalverontreinigde bodems. Diverse mechanismen zoals sorptie- en (co)precipitatiereacties, geïnduceerd door het toevoegen van een additief aan de bodem, kunnen een verlaging teweegbrengen van de biobeschikbaarheid van metalen en zo ook van de risico's geassocieerd met de contaminatie. Voornamelijk voor grootschalige diffusie verontreinigingen, zoals deze in de Belgische (en Nederlandse) Kempen, lijkt deze techniek, door zijn relatief lage kost en de weinig ingrijpende impact op de omgeving, een aantrekkelijke optie. Tal van verschillende produkten zijn reeds onderzocht als potentiële bodemadditieven in deze context maar het vergelijken van de efficiëntie van de verschillende bodemadditieven doorheen de talrijke studies over metaalimmobilisatie - met het oog op een selectie van 'het beste' additief of een rangschikking volgens toenemende immobilisatiecapaciteit -, is geenszins evident. Deze moeilijkheid heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat door verschillende onderzoeksgroepen vaak verschillende evaluatiemethoden gebruikt werden, maar daarnaast blijkt de werking van bodemadditieven tevens bodemafhankelijk. Een doorgedreven literatuurstudie levert dus geen pasklare oplossing voor de 700 km² verontreinigde bodems in de Kempen.
Het project beoogt een risicogebaseerde bodemsanering in de Kempen, gebaseerd op de reductie van de mobiliteit en de biobeschikbaarheid van zware metalen in de bodem. Het onderzoeksproject omvat 2 onderdelen: de uitwerking van een geoptimaliseerd en gestandaardiseerd evaluatieprotocol met een fysiochemisch, milieubiologisch en ecotoxicologisch luik, en de geschiktheidsanalyse van een aantal potentiële metaalimmobiliserende bodemadditieven en hun commercialisatie. Resultaten uit dit onderzoek worden finaal getoetst aan de grondbeginselen van risico-gebaseerde sanering in nauw overleg met OVAM.