Project

Procesevaluatie module contextbegeleiding Signs of Safety

Code
174W04522
Looptijd
01-01-2023 → 31-03-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Child welfare
    • Family support
    • Parenting problems
    • Parenting support
Trefwoorden
jeugdhulp Signs of Safety ouderschap contextbegeleiding
 
Projectomschrijving

In Vlaanderen neemt Signs of Safety (SofS) een steeds belangrijkere plaats in in de jeugdhulp, waarbij de afdeling Ondersteuningscentra jeugdzorg en Sociale Diensten jeugdrechtbank (OSD) enkele jaren geleden resoluut heeft gekozen voor de implementatie van SofS in haar werking. De procesevaluatie van de implementatie van SofS binnen de afdeling OSD (De Clercq et al., 2022) toont aan dat sterke partnerschappen met externe professionele partners (e.g., pleegzorg, OOOC’s, CKG’s, VK, ambulante jeugdhulpaanbieders, enz.) kunnen bijdragen aan een gedragen SofS-traject. Het onderzoek toont echter aan dat er nog uitdagingen zijn in de huidige praktijk om degelijke partnerschappen aan te gaan en vast te houden, oa. op het vlak van contextbegeleiding.

Het doel van de module contextbegeleiding SofS is het creëren van veiligheid binnen de eigen context van het kind en de jongere via een mobiel aanbod. Samen met de minderjarige, het gezin, het netwerk en in partnerschap met gemandateerde voorzieningen wordt er een kindgecentreerd veiligheidsplan opgesteld, zodat het mogelijk wordt voor de minderjarige om veilig en omringd te kunnen opgroeien, waarbij het netwerk de verantwoordelijkheid in handen kan nemen.

Het doel van voorliggend onderzoek is drieledig en zal inzetten op (1) een brede monitoring van de module contextbegeleiding SofS en randvoorwaarden in de praktijk (hoe wordt de module contextbegeleiding SofS uitgevoerd?), (2) in de diepte monitoren van de trajecten contextbegeleiding SofS (in welke mate is hetgeen er gedaan wordt, kwaliteitsvol?) en (3) focus op uitkomsten door te luisteren naar de stem van minderjarigen, hun netwerk en betrokken actoren (contextbegeleider, consulent, …). Om inzicht te verwerven in deze doelstellingen, zal de SofS implementatiecyclus gehanteerd worden als richtinggevend kader.