Onderzoekseenheid

Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs

Acroniem
LIISA
Duurtijd
01-08-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social law
Omschrijving
Mission statement: LIISA is een multidisciplinair onderzoeksinstituut gevestigd binnen de faculteit Recht en Criminologie (vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) van de Universiteit Gent en opgericht door de professoren van de voormaligevakgroep sociaal recht (prof. A. De Becker, prof. P. Humblet and prof. Y. Jorens). De woordvoerders/co-directeuren van het instituut zijn prof. Jorens en prof. De Becker. Het onderzoeksinstituut wil op een onafhankelijk en academische wijze kwalitatief en hoogstaand onderzoek verrichten naar nationale en internationale sociale beleidsaspecten en dit vanuit een juridisch, sociologisch en economisch perspectief. Hierbij wordt niet alleen bijzondere aandacht besteed aan de rol van het sociaal rechtbij de implementatie van maatschappelijke socio-politieke beleidsmaatregelen; deze maatregelen worden ook benaderd vanuit een ruimer multidisciplinair en internationaal oogpunt. Het onderzoeksinstituut wil hierbij het onderzoeksveld versterken door professoren en onderzoekers vanuit een zeer gevarieerde achtergrond samen te brengen om gezamenlijk onderzoek uit te voeren op nationaal en internationaal vlak naar actuele maatschappelijke problemen. Het onderzoeksinstituut wordt gekenmerkt door zijn multidisciplinariteit, maatschappelijke bewogenheid, academische onafhankelijkheid, dynamische uitstraling, Europees en internationaal perspectief en netwerking. Hiervoor werkt het samen met een schare aan binnen- en buitenlandse referenten. Een internationale wetenschappelijke raad waakt over de doelstellingen van dit instituut. Onderzoeksdomeinen: Het instituut voert onderzoek naar verschillende domeinen binnen het (Europese) socialezekerheidsrecht en het (Europese) individuele en collectieve arbeidsrecht in de private en publieke sector, zoals grondrechten in ondernemingen en instellingen, gelijkheid van behandeling, sociale dialoog, atypische vormen van tewerkstelling en flexibilisering, de interactie tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, grensoverschrijdend gedrag op het werk, regionalisering, globalisering, grensoverschrijdende tewerkstelling, sociale dumping en fraude. Het instituut voert dit onderzoek telkens op verschillende niveaus. Dit wil zeggen dat er aandacht besteed wordt aan de wederzijdse bevruchting tussen het nationale en het Europese/internationale niveau; de wederzijdse beïnvloeding van recht, economie, psychologie, politieke en sociale wetenschappen, en criminologie; en het samenspel tussen recht en maatschappij. Kernactiviteiten: - Kwalitatief hoogstaand onderzoek verrichten en academische artikelen, bijdragen en boeken schrijven; - Onderzoeksopdrachten uitvoeren voor verschillende nationale en Europese/internationale onderzoeksinstanties en onderzoeksvoorstellen uitwerken die worden voorgelegd aan deze instanties; - Opdrachten uitvoeren op vraag van internationale en nationale organisaties, overheden en sociale partners; - Interesse, studie, onderzoek en kennis promoten wat de kernactiviteiten van het instituut betreft; - Nauwe samenwerking onderhouden tussen de academische wereld and de stakeholders door wederzijds informatie en ideeën uit te wisselen - Samenwerkingsverbanden opzetten met andere nationale en internationale onderzoeksgroepen met gelijkaardige interesses; de onderzoeksgemeenschap op het gebied van (Europees en internationaal) sociaal recht en beleid verder ontwikkelen en uitbreiden, en de mobiliteit tussen onderzoekers verhogen. In het bijzonder wil het instituut deze samenwerkingsverbanden opentrekken voor nieuwe, jonge onderzoekers; - Een netwerk van pan-Europese onderzoekers uitbouwen waarin verschillende landen en verschillende disciplines betrokken worden, en dat het potentieel heeft om te blijven groeien en duurzaam is op lange termijn door gezamenlijke activiteiten en initiatieven; - Multidisciplinaire seminaries, congressen en colloquia organiseren op nationaal en internationaal niveau.