Onderzoekseenheid

Centrum voor Genderstudies

Acroniem
CGS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Gender studies
Trefwoorden
Communicatie Gender Literatuurwetenschap
Omschrijving
Genderstudies is een relatief recente academische discipline die zich richt op het onderzoek naar constructies en betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid en de impact van sekseverschillen op de ontwikkeling en productie van kennis. Deze doelstelling fungeert als uitgangspunt voor onderzoekers uit verschillende disciplines. Het onderzoek beperkt zich niet noodzakelijkerwijs tot de grenzen van het eigen vakgebied, omdat theorieën, methoden en inzichten uit andere disciplines worden ingezet en samenwerking tussen vakgebieden wordt nagestreefd. Deze leidende principes hebben geleid tot het interdisciplinaire karakter van het Centrum voor Genderstudies (voorheen Vrouwenstudies) aan de Universiteit Gent, zowel in zijn samenstelling als in zijn activiteiten. Academisch personeel van verschillende faculteiten is vertegenwoordigd in en betrokken bij het centrum, zoals blijkt uit de ledenlijst. De toekomstige doelstelling van het centrum is om deze samenwerking uit te breiden naar andere departementen en faculteiten. Het interdisciplinaire karakter van genderstudies wordt ook benadrukt in de onderzoeksprojecten en colloquia die door (leden van) het Centrum worden ondersteund. Het Centrum en zijn leerstoel hebben ook het initiatief genomen voor een nieuw interdisciplinair, peer reviewed tijdschrift DiGeSt. Na de succesvolle oprichting van een beleidscentrum voor gender en diversiteit aan de Universiteit Gent (voor de oprichting waarvan de voorzitter van het CGS instrumenteel was) richtte het CGS zijn inspanningen ook op een verbetering van de positie en de kansen van vrouwelijke academici. Daartoe werd een denktank van vrouwelijke hoogleraren opgericht.